Bruksrett til bolig ved skilsmisse

Ved samlivsbrudd kan det oppstå konflikter vedrørende hvem som skal få bruksretten til tidligere felles bolig. Etter ekteskapslovens regler er det slik at en ektefelle kan få bruksretten til boligen selv om denne ikke eier denne eller kun evt. eier denne delvis.

Dersom dere ikke blir enige, kan det være lurt å få advokatbistand til å løse konflikten.

Hvilke vilkår gjelder for en slik bruksrett?

Det er et vilkår at det foreligger særlige grunner for at en ektefelle skal gis bruksrett til boligen. Det er imidlertid slik at partene kan bli enige om at ektefellen skal få bruksrett selv om vilkåret ellers ikke ville vært oppfylt.

Man kan også via domstolens hjelp få en dom eller kjennelse for at bruksrett gis. En avgjørelse om midlertidig bruksrett vil gjelde frem til forholdet er endelig avgjort ved enten avtale eller dom.

Hva skal til for at kravet til særlige grunner anses oppfylt?

For å vinne frem med krav om midlertidig bruksrett må man normalt sett ha en interesseovervekt i å bli boende sammenlignet med ektefellen. Slik interesseovervekt vil man normalt ha dersom man har daglig omsorg for barn.

Andre forhold som taler for bruksrett kan være anstrengt økonomi og manglende nettverk. Erfaringsmessig er det barnas behov som blir mest tillagt vekt. Det kan f.eks. være forhold slik som at barna da beholder sin barnehage eller skoletilhørighet, herunder venner i nærområdet mv.

Dette er ikke ment å være en uttømmende liste av de momenter som er relevante ved denne vurderingen. Bruksretten er eksklusiv i den forstand at den ektefellen som ikke gis bruksrett, vil ikke ha rett til kunne oppholde seg i boligen.

Det er for øvrig ikke noe vilkår at boligen har blitt brukt som felles bolig eller at den ektefellen som tilkjennes bruksrett faktisk har bodd i boligen.

Bruksrettens omfang og varighet

Lovens hovedregel er at bruksretten skal være tidsavgrenset.

Hvor lenge den skal vare, kan være regulert i en avtale hvis partene blir enige om dette. Dersom det avgjøres ved dom, vil det normalt fremgå der hvor lenge den er ment å vare.

For øvrig er det slik at regelen vil gjelde uavhengig av hva slags bolig det er tale om, f.eks. eierseksjonsleilighet, enebolig, tomannsbolig etc. Dersom deler av eiendommen benyttes til næringsvirksomhet, vil det måtte avgrenses mot dette.

Husleie

Den ektefelle som blir tilkjent en midlertidig bruksrett, må normalt belage seg på å betale en husleie i kompensasjon til ektefellen som blir nødt til å flytte ut.

Dersom ektefellen som er tilkjent en midlertidig bruksrett, også eier en andel av boligen selv, skal husleien referere seg til den andelen som eies av den andre ektefellen.

Leien skal tilsvare normal markedsleie. Det er grunn til å nevne at plikt til å betale leie kun oppstår fra det tidspunkt kravet fremmes. Det kan ikke kreves leiebetaling for bakover i tid.

Vi kan gjerne bistå deg vedrørende spørsmål om bruksrett til bolig.