Fastsettelse av verdi på fast eiendom i forbindelse med skilsmisse

Det er ofte slik at ektefeller har en bolig, hytte eller annen eiendom som de enten eier sammen eller hver for seg. Ved en skilsmisse vil det oppstå spørsmål om hvordan disse eiendommene skal verdsettes.

Dersom en partene ønsker å beholde boligen, vil denne gjerne ønske at verdien skal settes lavt, noe som vil gi en lav sum til den som flytter. Det motsatte vil gjelde for den som flytter, som gjerne vil ønske at verdien settes høyt, slik at denne mottar en høyere sum i oppgjøret.

For det tilfelle at begge parter ønsker at boligen skal selges, vil begge være interessert i at denne selges for en høyest mulig sum.

Avtalefrihet

Partene står fritt til å bli enige om en verdi, og at denne skal legges til grunn når skifteoppgjøret skal beregnes.  Noen velge å innhente hver sin verdivurdering eller takst og legge til grunn et gjennomsnitt av disse. En annen mulig løsning vil være at begge parter sammen innhenter en verdivurdering eller takst og legger denne til grunn ved oppgjøret.

Dersom man ikke blir enige

Dersom det er uenighet om hvilken verdi som skal legges til grunn, kan ektefellene avtale hvordan verdsettelsen skal foregå.

Dersom det ikke er mulighet å oppnå enighet om hvordan verdsettelsen av eiendommen(e) skal skje, skal verdien fastsettes ved skiftetakst, jfr. ekteskapsloven § 69. Hensikten med skiftetaksten er å finne frem til eiendommens omsetningsverdi. På mange måter vil skiftetaksten minne om en alminnelig rettssak. Partene er ofte representert av advokater i slike saker. Det er vanlig med befaring av den aktuelle eiendommen.

Hvilket tidspunkt skal verdsettelsen knytte seg til?

Hvis eiendommen beholdes av den ektefellen som eide denne alene under ekteskapet, skal verdien settes til den verdien det var verdt på skjæringstidspunktet, jfr. ekteskapsloven § 60, dvs. faktisk samlivsbrudd eller begjæring av separasjon.

Hvis eiendommen eies i sameie mellom partene, eller den overtas av den ektefelle som ikke eide den fra før, vil det gjelde forskjellige regler for privat og offentlig skifte. Ved privat skifte skal verdien knytte seg til det tidspunkt det ble bestemt hvem som skulle overta denne.

Ved offentlig skifte er det derimot bestemt at verdsettelsen skal knytte seg til seg til utlodningstidspunktet. Dette er tidspunktet da retten foretar den formelle utlodningen av eiendommen. I praksis vil det være tidspunktet for når skiftetaksten ble foretatt.

Vi bistår deg gjerne med spørsmål du måtte ha om verdsettelse av eiendommer i forbindelse med skilsmisseoppgjøret.