Fordeling av opptjent pensjon ved separasjon og skilsmisse

Utgangspunktet ved deling av felleseie ved separasjon og skilsmisse er at alt som er opparbeidet under ekteskapet skal deles likt. Dette gjelder imidlertid som et utgangspunkt ikke for opptjent pensjon. Etter ekteskapsloven § 61 1. ledd bokstav b kan private og offentlige pensjonsordninger holdes utenfor deling i et skilsmisseoppgjør. Hvis den ene ektefellen blir er urimelig dårlig stilt, kan han eller hun tilkjennes en sum.

Hovedregel om likedeling

Etter ekteskapsloven § 58 er hovedregelen ved skifte av felleseie at begge ektefellers netto formue skal deles likt. Unntak gjelder for verdier i hver av ektefellenes netto rådighetsdel som klart kan føres tilbake til verdier en ektefelle eide før ekteskapet eller har mottatt i arv eller gave fra andre enn ektefellen under ekteskapet. Slike verdier kan kreves skjevdelt.

Du kan lese mer om hvordan verdiene i et skifteoppgjør skal fordeles her.

Opptjent pensjon kan holdes utenfor deling

Fra utgangspunktet om at alle verdier skal deles likt ved separasjon, gjelder flere unntak. Et viktig unntak er at opptjent pensjon kan holdes utenfor deling. Det gjelder både private og offentlige pensjonsordninger. En oversikt over hva ektefellene har opptjent i pensjon kan hentes fra www.norskpensjon.no. Ektefellene har rett til innsyn i hva den andre har opparbeidet i pensjon under ekteskapet etter ekteskapsloven § 39.

Det er viktig å merke seg at det kun er opptjente pensjonsrettigheter som kan kreves holdt utenfor deling etter ekteskapsloven § 61 1. ledd bokstav b. Pensjon som allerede er utbetalt skal likedeles.

Unntak der en ektefelle blir urimelig dårlig stilt

Dersom en ektefelle blir urimelig dårlig stilt ved av at den andre ektefellen holder opptjente pensjonsrettigheter utenfor deling, kan ektefellen tilkjennes et beløp. Hovedhensikten bak bestemmelsen var å styrke den økonomiske stillingen til kvinner med lave pensjonsrettigheter som ble skilt etter langvarig ekteskap.

Det blir en skjønnsmessig vurdering av om ektefellen blir urimelig dårlig stilt, og hva denne ektefellen eventuelt skal få utbetalt for å hindre dette.

Det er lite rettspraksis knyttet til bestemmelsen. Lovteksten presiserer at det skal legges vekt på om ekteskapet har vært langvarig. I forarbeidene er det lagt til grunn at et ekteskap anses som langvarig hvis det har vart minst 15 år hvis partene hadde barn sammen, og ellers i minst 25 år. I tillegg til ekteskapets lengde skal det ifølge forarbeidene legges vekt på pensjonsrettighetenes størrelse og opptjeningstidens lengde, partenes alder og den annen ektefelles mulighet for å opparbeide egne pensjonsrettigheter. Det er spesifikt nevnt at hjemmearbeidende kvinne som skilles kort før pensjonsalder, normalt vil ha et sterkt behov for kompensasjon på skiftet.

Dersom en ektefelle har brukt fellesmidler til erverv av rettigheter som kan kreves holdt utenfor deling etter ekteskapsloven § 61 bokstav b, dvs. rettigheter etter offentlige trygdeordninger, offentlige eller private pensjonsordninger, livrente eller livsforsikring som ikke har gjenkjøpsverdi, kan vederlagsregelen i § 63 benyttes.

Reglene om skifte av felleseie er kompliserte. Det kan derfor være lurt å få en advokat til å vurdere hva du reelt sett har krav på før det inngås en skifteavtale, og helst så tidlig som mulig i prosessen. Pengene du får med deg i forbindelse med skifteoppgjøret er viktig kapital når du skal reetablere deg alene.