FORDELING AV VERDIER I NÆRINGSVIRKSOMHET VED SKILSMISSE

Når ekteskap ender i skilsmisse, er fordelingen av verdier ofte en kompleks og følelsesladet prosess. Dette blir enda mer utfordrende når en eller begge ektefeller eier eller driver en næringsvirksomhet. Fordeling av verdier i en næringsvirksomhet involverer flere juridiske og økonomiske hensyn som må håndteres på en god måte.

Som hovedregel skal ektefellenes samlede formuer deles likt, etter det er gjort fradrag for gjeld i skilsmisseoppgjøret.

Det er ikke nødvendigvis slik at selv om man eide næringsvirksomheten før ekteskapet ble inngått, at verdien av denne vil kunne holdes utenfor delingen. Det kan i noen tilfeller være aktuelt med skjevdeling.

Man må også se på om et sameie kan ha blitt etablert der den ene ektefellen har arbeidet i den andres næringsvirksomhet.

Noen eksempler på situasjoner hvor slike vurderinger kan være aktuelt:

1. Ektefelle eier en bedrift alene: En ektefelle har startet og driver en suksessfull bedrift som har vokst betydelig i løpet av ekteskapet. Ved skilsmisse må det avgjøres om verdien av bedriften skal deles.

• Eksempel: En kvinne eier og driver en populær kafé som har blitt svært lønnsom. Ved skilsmissen vil verdsettelsen av kaféen være et sentralt tema, d den andre ektefellen kan ha krav på en del av verdien, selv om denne ikke har vært direkte involvert driften.

2. Begge ektefeller er involvert i driften: Ektefellene driver en familiebedrift sammen. Ved en skilsmisse kan det oppstå spørsmål om hvem som skal overta driften, eller om bedriften skal selges og inntektene deles.

• Eksempel: Et ektepar driver en bedrift sammen. Ved skilsmisse må de avgjøre om en av dem skal kjøpe ut den andre, eller om de skal selge denne og dele inntektene. Hvis begge ønsker å beholde bedriften, kan det oppstå konflikt.

3. En ektefelle har investert betydelige midler i den andres bedrift: En ektefelle har brukt egne midler til å støtte den andre ektefellens bedrift. Ved skilsmisse kan det oppstå konflikter om tilbakebetaling av investerte midler og evt. deling av bedriftens verdi.

Utfordringer ved fordeling av verdier i næringsvirksomhet

1. Verdsettelse av bedriften. Å fastsette verdien av en næringsvirksomhet kan være komplisert og tidkrevende. Dette krever ofte eksperter som kan vurdere bedriftens økonomiske stilling, fremtidige inntjeningspotensial, og markedsverdi.

• Eksempel: Et ektepar er uenige om verdien av en teknologioppstartsbedrift. Mannen mener bedriften er verdt 10 millioner kroner basert på fremtidige vekstprognoser, mens kvinnen mener den er verdt 5 millioner kroner basert på nåværende inntekter.

2. Fordeling av eierskap

Å bestemme hvordan eierskapet til bedriften skal fordeles kan være en stor utfordring. Skal bedriften deles likt, eller skal den som har drevet bedriften få en større andel? Dette kan være spesielt vanskelig hvis begge ektefellene har vært aktivt involvert i driften.

• To ektefeller som begge har bidratt til utviklingen av en suksessfull konsulentvirksomhet kan bli uenige om hvor stor andel hver av dem har rett på.

3. Konsekvenser for driften

En skilsmisse kan påvirke bedriftens drift og økonomiske stabilitet. Konflikter om eierskap og fordeling kan føre til usikkerhet blant ansatte, kunder og leverandører, noe som kan skade bedriftens omdømme og økonomi.

• En liten bedrift som er avhengig av tett samarbeid mellom eierne kan miste viktig forretningsinformasjon og kunder dersom eierne skilles og ikke lenger samarbeider godt.

4. Skatteimplikasjoner

Fordeling av næringsvirksomhet kan ha skatteimplikasjoner for begge parter. Det kan oppstå spørsmål om kapitalgevinstbeskatning, merverdiavgift og andre skatter som kan påvirke nettoverdien som hver part mottar.

Det kan oppstå mange forskjellige konflikter som f.eks. uenighet vedrørende verdivurderingen, uenighet vedrørende fordelingsnøkkel, driftskontroll eller evt. salg av virksomheten.

Vi kan bistå både i forbindelse med skilsmisseoppgjøret, men også før dette kommer på spissen. Dersom man ønsker å være sikker på å kunne holde verdien av egen næringsvirksomhet utenfor delingen, kan dette sikres ved ektepakt.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker bistand. Artikkelforfatteren er partner i Familie-, arverett og skifteavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA og påtar seg jevnlig prosessoppdrag og annen bistand innenfor fagfeltet.