barneloven

Hva er en samværsavtale?

En samværsavtale er en avtale mellom foreldre med felles barn som ikke bor sammen.

Formålet med avtalen er å sørge for forutberegnelighet og klare rammer for samværene slik at både foreldre og barn vet hva de har å forholde seg til.

En god samværsavtale vil sikre at foreldrene kan samarbeide godt fremover sammen for å gi barna en mest mulig trygg tilværelse.

Det anbefales at man utarbeider en skriftlig avtale om dette slik at man kan om nødvendig dokumentere hva foreldrene har blitt enige om. Dette slik at man unngår uenigheter i etterkant om hva som ble avtalt. Videre vil det ofte være slik at man tenker mer igjennom dette hvis man har en skriftlig avtale, enn om den kun er muntlig.

Hva bør en samværsavtale inneholde?

Det er i utgangspunktet foreldrene som bestemmer innholdet i samværsavtalen. De kan imidlertid få bistand til dette av blant annet en advokat. Samværsavtalen inneholder informasjon om hvor barnets faste bosted er og omfanget av samværet.

Denne avtalen bør ta utgangspunkt i hva som vil være det beste for barnet. Det er viktig å tenke igjennom konsekvensene for hele familien. Videre vil det være ulike behov som gjelder hvor foreldrene bor langt fra hverandre enn hvor de bor i nærheten av hverandre. Dette vil påvirke hvor ofte samvær skal foregå og på hvilken måte det skal gjennomføres. Avtalen bør også avklare hvem som skal hente og bringe barnet til samvær. Det bør også avklares hvordan ferie skal fordeles samt øvrige høytidsdager, bursdager mv. Det bør også avklares fordeling av reiseutgifter. Videre kan det være fornuftig å få avklart hvilke ønsker barnet har før foreldrene bestemmer seg.

Hva skjer hvis foreldrene ikke blir enige?

Alle som opplever et samlivsbrudd og som har felles barn under 16 år er pliktig til å gjennomføre obligatorisk mekling hos familievernkontoret eller hos en advokat med kompetanse som mekler.  Som nevnt er det foreldrene som i utgangspunktet bestemmer samværsavtalen, men hvis de ikke klarer å komme til enighet heller ikke etter en mekling, kan saken bringes inn for retten.

Som regel kan man ikke bringe saken inn for retten før det er foretatt mekling, og det foreligger en meklingsattest. Meklingsattesten må ikke være eldre enn 6 måneder da søksmålet reises. Retten vil forsøke å se om det er likevel er mulig til å få partene til å enes om en samværsavtale gjerne med hjelp av en rettsoppnevnt sakkyndig. Dersom partene ikke enige underveis i rettsforhandlingene, vil retten ta en avgjørelse om hvor barnet skal bo fast og hvor mye samvær det skal være.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du/dere ønsker bistand vedrørende å få utarbeidet en samværsavtale eller andre familierettslige temaer. Artikkelforfatteren er partner i familie-, arverett- og skifterettsavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA og har regelmessig prosessoppdrag i barnefordelingssaker.