Kan du gjøre barna dine arveløse?

Det klare utgangspunktet er at barna dine ikke kan gjøres arveløse ved testament eller på annen måte, men det finnes noen unntak.

Utgangspunkt: Livsarvingene arver alt

Dersom arvelater har livsarvinger, er hovedregelen etter arveloven at arvelaters livsarvinger skal arve alt arvelater etterlater seg med mindre noe annet følger av særskilte lovregler.

Et vanlig og praktisk eksempel på en særskilt lovregel er ektefellens arverett. Dersom arvelater er gift og etterlater seg livsarvinger, har ektefellen rett til arv tilsvarende en fjerdedel av arvelaters formue eller minimum fire ganger folketrygdens grunnbeløp ved arvefallet.

Livsarvingens rett til arv kan begrenses ved testament

Arveloven åpner for at arvelater kan begrense en eller flere livsarvingers rett til arv. Slike begrensninger må gjøres i testament for å være gyldig. Hvordan du oppretter testament kan du lese mer om her.

Arvelater har imidlertid ingen ubetinget rett til å gjøre en eller flere livsarvinger helt arveløse. Arvelater kan kun begrense livsarvingenes rett til arv for det som overstiger lovens pliktdelsarv.

Med pliktdelsarv menes to tredeler av formuen etter arvelater eller minimum 15 ganger folketrygdens grunnbeløp per livsarving. Pliktdelsarven kan arvelater ikke bestemme over.

Eksempel:

Dersom arvelaters formue er kr. 10 000 000 og arvelater er ugift og etterlater seg tre barn, vil livsarvingenes pliktdelsarv minimum være kr. 4 500 000 (dersom vi legger til grunn at folketrygdens grunnbeløp er kr. 100 000). Arvelater kan da fritt disponere over kr. 5 500 000 ved testament.

Livsarvingen kan i visse tilfeller gjøres helt arveløs ved testament

Dersom livsarvingen har gjort seg skyldig til straff for et lovbrudd mot arvelater, arvelaters ektefelle eller samboer, arvelaters slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller arvelaters søsken eller livsarvinger etter dem, kan arvelater på visse vilkår bestemme at livsarvingen heller ikke skal ha rett til pliktdelsarv.

Alle typer straffbare handlinger omfattes, men det er et vilkår at handlingen er av en viss alvorlighet. Det er derfor et krav om at den straffbare handlingen må ha en strafferamme på ett år eller mer.

Det er ikke et vilkår at livsarvingen er ilagt en strafferettslig reaksjon, men det må godtgjøres at vilkårene for straff er oppfylt. Tanken har vært at det ikke skal måtte være nødvendig for arvelateren å anmelde en av sine for at vedkommende skal kunne gjøres arveløs.

Et testament som gjør en livsarving arveløs på grunn av straffbare forhold må være stadfestet av Statens Sivilrettsforvaltning for å være gyldig.