Offentlig skifte

Etter et dødsfall må det tas stilling til om skiftet skal skje privat eller offentlig.

De fleste velger å skifte privat, men i en del tilfeller vil det være mest hensiktsmessig at det foretas et offentlig skifte.

I hvilke situasjoner kan offentlig skifte være aktuelt?

  • Ingen av arvingene er villig til å overta ansvaret for avdødes gjeld
  • Arvingene er uenige om fordelingen av arven, hvordan testamentet er å forstå etc.
  • En kreditor krever offentlig skifte
  • Avdøde har i testament besluttet at det skal foretas offentlig skifte
  • Retten beslutter av eget tiltak at det skal foretas offentlig skifte

Denne oversikten er ikke ment å være uttømmende, men eksempler på situasjoner der et offentlig skifte kan være aktuelt.

Hva er et offentlig skifte?

Ved et offentlig skifte er det retten som forestår skiftet av dødsboet. Retten bestemmer hvilken advokat som skal være bobestyrer. Bobestyreren forvalter boet på vegne av retten og har fullmakt til å ordne alt som er nødvendig i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret. Salæret dekkes av dødsboets midler. Dette fastsettes på bakgrunn av det arbeidet som er utført og hvor mange timer som er påløpt i den forbindelse.

Hva skjer under et offentlig skifte?

Bobestyrer innkaller arvingene til et bomøte innen én måned etter åpning hvor de får anledning til å gjøre rede for sine synspunkter vedrørende bl.a. fordelingen av arven og om  noen eiendeler skal selges etc. Bostyrer avklarer hva arvingenes uenighet gjelder samt videre fremdrift.

Det innkalles til flere bomøter i den grad det er behov for det underveis i bobehandlingen.

Uenigheter

Hvis arvingene er uenige om spørsmål som har betydning for bobehandlingen, vil bobestyreren forsøke å avklare om det er grunnlag for at arvingene kan komme til enighet. Dersom det ikke skulle være grunnlag for dette, vil bobestyreren gi retten beskjed om dette. Retten vil da sette frist for en av arvingene til å reise skiftetvist. De andre arvingene som ikke deler dennes syn, vil da være motparter i saken. Arvingene må engasjere egen advokat dersom de ønsker advokatbistand. Bobestyreren er ikke part i denne tvisten.

Avslutning

Dersom arvingene blir enige underveis i bobehandlingen om å avslutte bobehandlingen selv,  kan boet tilbakeleveres til privat skifte forutsatt at vilkårene for dette er oppfylt.

Ellers avsluttes bobehandlingen ved at bobestyrer lager en oppstilling over avdødes eiendeler og gjeldsposter ved dødsfallstidspunktet og senere inntekter og utgifter. Bobestyreren setter opp en oversikt over hva hver enkelt arving skal motta i arv. Arvingene får anledning til å kommentere denne og salærforslaget. Retten fastsetter fordelingen og salæret.

Bobehandlingen avsluttes ved at bobestyrer besørger utbetaling av arven til arvingene.

Vi bistår deg gjerne dersom du har spørsmål i forbindelse med offentlig eller privat skifte av dødsbo eller dersom du har spørsmål om arv.