Opphør av samboerforhold

Opphør av et samboerforhold er ikke direkte regulert i lovgivningen. Det er imidlertid normalt slik at samboerforholdet anses opphørt dersom partene velge å flytte fra hverandre og ønsker å avbryte samlivet eller en av dem dør. Dersom partene bare flytter fra hverandre midlertidig på grunn av jobb eller andre omstendigheter, og partene ikke ønsker å avbryte samlivet, vil det ikke være tale om et opphør av samboerforholdet. Det stilles ikke noen formkrav til opphøret av et samboerskap.

Ingen gjensidig underholdsplikt

Mens samboerforholdet består har ikke samboerne noen gjensidig underholdsplikt som ektefeller har.  Videre er det slik at det samboerne brakte inn i samboerforholdet, kan de ta med seg dersom samboerforholdet opphører.

Eierbrøk

Dersom samboerne mens samboerforholdet varte har skaffet seg eiendeler sammen, vil dette anses å være eiet av begge parter. Om de har bidratt i like stor grad til anskaffelsen er det naturlig å legge til grunn en eierbrøk på 50 % for hver av dem. Dersom det er ulikhet i den enkelte samboers bidrag, er det imidlertid naturlig at dette gir seg utslag i eierbrøkens størrelse.

Samboeravtale

Det kan derfor være fornuftig at partene ved etableringen av et samboerskap inngår en samboeravtale som kan gi partene en forutberegnelighet med hensyn til fordelingen. Det er grunn til å nevne at samboerne vil ha avtalefrihet når det gjelder dens innhold. Det vil være fornuftig å få advokatbistand til å sette opp en slik samboeravtale. Behovene kan være ulike for ulike samboerpar.

I en slik avtale vil det ofte være bestemmelser om hvem som eier hva, og hvilken eierbrøk som skal legges til grunn for bestemte eiendeler som er anskaffet i fellesskap. Samboeravtalen bør oppdateres etter hvert som det anskaffes flere eiendeler av betydning eller det oppstår andre forhold som tilsier en endring av den aktuelle samboeravtalen.

En samboeravtale kan under visse forutsetninger kjennes helt eller delvis ugyldig dersom den anses som urimelig etter avtalelovens § 36.  Dette skjer imidlertid svært sjeldent.

Fordeling av felles bolig og innbo

En samboer utlede rettigheter av den såkalte husstandsfellesskapsloven. Der finnes det bestemmelser som regulerer fordelingen av felles bolig og innbo ved samlivsbrudd. Loven gjelder for to eller flere ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i minst to år, eller dersom de har, har hatt eller venter barn sammen.

Ved et samlivsbrudd kan en samboer få rett til å overta tidligere felles bolig gjennom å tre inn i husleiekontrakt, løse inn andel, aksje eller obligasjon som retten til felles bolig er knyttet til. Dette forutsetter imidlertid at opphøret av samboerskapet ikke skyldes den andre samboerens død og det må foreligge sterke grunner som tilsier at samboeren skal få denne retten, jfr. husstandsfellesskapsloven § 3.

Ved en ene samboerens død, kan etter husstandsfellesskapsloven § 2 den andre samboeren gis rett på samme måte som ovenfor i forhold til avdødes arvinger forutsatt at det foreligger særlige grunner for dette.

Det fremkommer av husstandsfellesskapsloven § 4 at det skal tas hensyn til de avtaler som partene har inngått, men det betyr ikke uten videre at domstolen vil være bundet av en forhåndsavtale om fordeling av bolig og innbo.