Samboeravtale

Det er mange som velger å leve i et samboerforhold fremfor i et ekteskap. Det er ikke de samme regler som gjelder for samboere som de som gjelder for ektefeller. Det er derfor viktig å vite om dette på forhånd. Dette har blant annet betydning for formuesforholdet mellom dem.

I norsk rett er det heller ingen særskilt lov som regulerer formuesforholdet mellom samboere, slik som det finnes for ektefeller. Samboerne har således full avtalefrihet når det lages en samboeravtale. Vi vil anbefale at samboere oppretter en samboeravtale slik at dette sikrer forutberegnelighet f.eks. dersom det skulle komme til et samlivsbrudd senere.

Er det noen formkrav til en samboeravtale?

Det er ingen formelle krav til en samboeravtale, men den bør alltid inngås skriftlig, og utstedes i to eksemplarer slik at hver av partene får et eksemplar. Noen pleier også la en advokat bevitne avtalen, men dette er ikke nødvendig.

Hva bør en samboeravtale inneholde?

En samboeravtale vil bestemme hva den enkelte av samboerne eier. Ofte kan det være fornuftig å lage detaljerte lister over hva den enkelte samboer har brakt inn i samboerforholdet. Dette kan omfatte alt fra fast eiendom, bil, båt, bankinnskudd, løsøre og innbo m.m. Disse listene bør suppleres senere når nye eiendeler anskaffes. Samboeravtalen kan også regulere hva som skal skje med gjenstander som erverves senere.

Man bør også ha med bestemmelser vedrørende gjeldsforpliktelser, og hvilke rettigheter og plikter samboerne skal ha under samlivet. I utgangspunktet er det slik at den enkelte samboer hefter for egen gjeld. Dersom de opptar gjeld i fellesskap, er det derfor naturlig det inntas en bestemmelse om hvordan denne gjelden er fordelt i samboeravtalen.

For eiendeler som samboerne eier sammen, vil reglene i lov om sameige av 18. juni 1965 gjelde. Samboerne kan enten ha skaffet eiendelene i fellesskap eller bestemt at eiendelene skal eies i sameie. Dette gjelder imidlertid kun hvis ikke samboeravtalen bestemmer noe annet.

Hva skjer ved et samlivsbrudd?

En samboeravtale bør bestemme hva som skal skje hvis det skjer et samlivsbrudd. Det er naturlig at samboeravtalen bestemmer hva som skal skje med eiendeler og gjeld når samlivet tar slutt. Det kan være naturlig å ha bestemmelser om utkjøp/salg av felles bolig, frister og betingelser knyttet til dette mv.

Dersom samboerne har felles barn, kan det også være aktuelt å si noe om foreldreansvar ved et samlivsbrudd. Hva det er behov for å medta i en samboeravtale, vil bero på hva de konkrete samboerne har behov for. Vi vil derfor anbefale at en samboeravtale skreddersys til det aktuelle samboerpar.

Hva skjer hvis en av samboerne dør?

Det kan være fornuftig hvis samboerne hadde felles bolig og ha regler om salg/utkjøp av boligen for det tilfelle at en av samboerne dør, herunder frister og betingelser knyttet til dette.

Samboere bør etter vår oppfatning opprette gjensidig testament til fordel for hverandre i noen situasjoner. Dette gjelder f.eks. dersom de ikke har felles barn, og de har kjøpt bolig sammen.

Ta gjerne kontakt med våre advokater ved behov for bistand til å opprette en samboeravtale.