Separasjonssøknad- hvordan gjør man det?

Ektefeller som ikke ønsker å fortsette samlivet, kan søke om separasjon. For å søke om skilsmisse må du enten ha vært separert i ett år, eller dere må ha bodd fra hverandre i minst to år og være enige om at dette er et samlivsbrudd.

Hvordan gjør man det?

Det har blitt enklere å søke om separasjon. Søknadsskjemaet ligger tilgjengelig på Fylkesmannens hjemmeside og det kan fylles ut elektronisk eller man kan laste ned en papirversjon av søknadsskjemaet og sende dette per post. Det er ingen kostnader forbundet med å søke om separasjon.

Må begge søke om separasjon?

Det er ikke nødvendig at begge ektefeller søker om separasjon, f.eks. hvis den ene ikke ønsker et brudd. Dere er begge part i saken. Det betyr at dersom du søker alene, må Fylkesmannen sende søknaden til din ektefelle, og be han eller henne om å underskrive den. Begge har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene i saken.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden vil variere noe avhengig av hvor mange saker Fylkesmannen mottar til enhver tid. Det er grunn til å nevne at saksbehandlingstiden fra søknaden er mottatt til den er endelig avgjort vil bli lengre om du søker alene, din ektefelle er bosatt i utlandet eller en av dere klager på at Fylkesmannen har gitt bevilling.

Har dere felles barn under 16 år?

Da er det et vilkår at det vedlegges en meklingsattest til separasjonssøknaden. En meklingsattest får man etter at det er foretatt mekling på familievernkontoret. Denne attesten har en gyldighet på seks måneder.

Må man først separeres for å kunne bli skilt?

Dersom ektefellene har bodd sammen de siste to årene, må de separeres før de kan skilles. Et unntak gjelder hvis dere de to siste årene eller lenger har bodd fra hverandre grunnet et samlivsbrudd. Da kan dere søke om skilsmissebevilling direkte. Det er imidlertid viktig at dere er i stand til å dokumentere at dere har bodd minst de to siste årene fra hverandre og at dette skyldes et samlivsbrudd, og ikke andre årsaker.

Fra hvilken dato gjelder separasjonen?

Separasjonen gjelder fra den dagen Fylkesmannen gir bevilling til separasjon, med mindre du eller din ektefelle klager på vedtaket om separasjonen. Da vil separasjonsbevillingen først være endelig når klagesaken er avgjort.

Vi bistår gjerne dersom du har behov for rådgivning i forbindelse med innsendelse av separasjonssøknad eller andre spørsmål knyttet til separasjon, skilsmisse eller skilsmisseoppgjør.