Dokumentavgift ved oppløsning av sameier

Innledning

Dokumentavgift har de fleste et forhold til, da svært mange har kjøpt og solgt bolig eid alene eller i sameier.

Tanken var at den skulle dekke statens kostnader ved tinglysing av dokumenter. Nå er den en særskatt til fordel for staten, mens kostnadene ved tinglysing dekkes (delvis) av tinglysingsgebyrene, som kommer i tillegg.

Avgiften på 2,5 % har stått urørt i lang tid. Beregningsgrunnlaget er eiendommens markedsverdi, som i de fleste tilfeller betyr salgssummen.  Skal eiendommen overføringen skje etter  ved testament, et gavesalg utenfor det åpne marked må verdien anslås.

Det krever ikke fremlagt takst eller annen sakkyndig verdsettelse av eiendommen, selgers skjønn er i utgangspunktet nok.

Det er noen lovbestemt unntak fra plikten til å betale avgift, f. eks. overføringer mellom ektefeller ved død eller skilsmisse, overføring mellom samboere ved samlivsbrudd, etc.

Nedenfor skal vi se spesielt på de reglene som gjelder ved oppløsning av sameier

Særregler ved oppløsning av sameier

Med sameier siktes det til tingsrett slig sameier som reguleres av sameieloven . Artikkelen gjelder  ikke direkte for eierseksjoner som reguleres av eierseksjonsloven.

Mange er part i et tingsrettslig sameie uten at de har reflektert over det. Et tilfelle er søsknene som arver familiehytta fra sine foreldre hvor de eier en ideell andel hver. Dette kan være vanskelig  og ikke sjelden velger sameierne å løsne opp i situasjonen ved at én kjøper ut de andre.

Dokumentavgift

I så fall får vi et spørsmål om hvordan dokumentavgiften skal beregnes. Dokumentavgiftsloven § 7, femte ledd fastslår følgende:

Ved oppløsning av sameie beregnes avgiften av salgsverdien av fast eiendom som den enkelte sameier erverver hjemmel til ut over verdien av den ideelle andel han hadde i sameiet.

Dette betyr at der A, B og C eier  en ideell tredel hver og A blir eier av  eiendommen alene, skal dokument  avgiften ikke beregnes av  salgsverdien for hele eiendommen, kun for de 2/3 som A ikke var eier av fra før.

Den lovbestemmelsen gjelder der sameierne eier hver sin ideelle andel i en  og samme eiendom – d. v. s samme gårdsnummer (gnr) og bruksnummer(bnr).

Dokumentavgift ved flere bruksnummer

Noen ganger vil et sameie bestå av flere bnr. Dersom A ønsker å løse ut B og C fra ett av disse bnr. vil lovbestemmelsens ordlyd tilsi at A bare kan trekke ut verdien av sin ideelle tredel av spesifikt det bnr. han løser ut.

Høyesterett har det slik at der A løser ut B og C fra ett av bnr i sameiet, skal han kunne trekke fra verdien av sin ideelle eierandel i hele sameiet, altså alle bnr Dette kan lede til at fradraget blir så vidt høyere en verdien av de andelene som overtas, slikt det ikke blir noe dokumentavgift.

Kartverket prøver å finne den løsningen som er best for partene, men det begrenset for hvor mye de kan bidra.

Det fremgår at er det en rekke unntak fra hovedregelen om avgift, og det er forskjellige grunnlag å unngå avgift.  Her kan du har mye å spare på å få bistand til å strukturere eiendomstransaksjonen på optimal måte.

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat, for å se hva vi kan bidra med slik at kan realisere din planer og ønsker.