Fiske for barn

Barn og ungdoms rettigheter ved fiske

Rekrutteringen av barn og unge som fisker har er fallende. Det gjøres flere ulike tiltak for å få fart i rekrutteringen og for fiskets del er dette bla gjort ved å gi barn og ungdom gratis tilgang til fiske.

En grunneier ved hjelp av Norges Bondelag saksøkte staten fordi de var av den oppfatning at ungdom og barns rett til vederlagsfritt fiske var i strid med grunnloven og den Europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Dette fikk de ikke medhold i, jfr Høyesterett dom 2004-12-22. I Rettsdata heter det om dommen: «Her ble det sagt at fiskeretten for barn og ungdom kan skje uten å utløse en plikt for erstatning overfor grunneierne etter Grunnloven § 105. Bestemmelsen ble heller ikke ansett å være i strid med EMK, protokoll 1 artikkel 1.».

Saltvannsfiske

En må skille mellom reglene for saltvann og ferskvann. For saltvannsfiske er det ikke store forskjeller mellom eldre og yngre fiskere. Det omfattende regelverket som

finnes gjelder for alle uansett alder. Dette er jo heller ikke så rart all den tid fiske i sjøen som den brede hovedregel er fritt og er en del av allemannsretten. Ingen betaler for fritidsfiske i saltvann og det er ikke behov for å få tillatelse fra grunneier.

Den eneste ulikhet mellom voksne og barn under 16 synes å være at minstemål for fisk ikke gjelder for barn og unge ved konkurranser eller arrangementer hvor disse er målgruppen. Dette gjelder vel og merke bare for håndsnøre.

Ferskvannsfiske

For fritidsfiske i ferskvann er det egne regler for barn og ungdom. Dette henger sammen med at allemannsretten ikke gjelder her og at grunneier i utgangspunktet må gi tillatelse til fiske. Da må det ofte betales for fisket, gjerne ved kjøp av fiskekort.

Barn og unge under 16 år i perioden fra 1. januar til 20. august har rett til gratis fiskekort for fiske etter ferskvannsfisk. Bestemmelsen i L15.05.1992 nr. 47. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven) § 18 regulerer barn og ungdoms rett til å fiske.

Dette betyr i praksis at i private fiskevann hvor det selges fiskekort skal den unge fiskeren bli gitt fiskekort, men han skal ikke betale for dette. Det betyr at det vil være et regelbrudd hvis det fiskes uten fiskekort selv om fiskeren er under 16 år. Fiskere over 16 år må betale for

fiskekort selv om de fisker sammen med en under 16 år.

I private vann hvor det ikke selges fiskekort kan fiskere under 16 år fritt fiske uten å spørre grunneier om lov. Men det betyr at en før en fisker må sjekke om det det selges fiskekort i de vannene en ønsker å fiske i. Men det kan sikkert være greit å si i fra om en har muligheten for dette.

Det er viktig å merke seg at når det er gitt lov til vederlagsfritt å fiske med «stang eller håndsnøre» gjelder dette ikke for fiske med oter.

Unge fiskeres rett til å fiske vederlagsfritt gjelder ikke for elver med såkalte «anadrome fiskearter». Dette gjelde vassdrag hvor det går sjørøye, sjøørret eller laks.

Endelig er det et unntak for fiske som er til «skade for fiskekulturtiltak eller hvor barns fiske er til vesentlig fortrengsel for rettighetshavernes fiske». I disse tilfellene må grunneier søke departementet som vil ta stilling til søknaden. Hvis departementet bestemmer at barn ikke kan fiske vederlagsfritt skal dette fremgå ved skilting som skal være utarbeidet av fylkesmannen.

Den brede hovedregel er alle under 16 år vederlagsfritt kan fiske, men her som ellers bør dette gjøres hensynsfullt og til minst mulig sjenanse for grunneiere og andre fiskere.