Gårdeiers ansvar for fortau og takras

Gårdeiere og styrene i sameier og borettslag plikter å sikre og vedlikeholde sine bygg, hvis ikke kan en risikere både erstatnings- og straffansvar. Dette fremgår av lokale regler, hvor en for Oslo finner dette i kommunens politivedtekter, hvor paragrafene ved takras og rydding av fortau er gjengitt nederst.

Ansvaret betyr at man fortløpende må foreta kontroll, og straks sette opp midlertidige avsperringer så snart det foreligger fare, inntil en får ryddet opp i problemet. Avsperringene må fjernes så snart det er ryddet opp. Det nytter ikke å sette de ut i januar og så fjerne de til våren.

Oppstår det skade på person eller gjenstander (eks bil), kan de ansvarlige risikere straff og høye bøter, selv uten at det har oppstått skade kan de risikere bøter. I tillegg vil en kunne bli ilagt et erstatningsansvar. Dette for de tilfeller hvor man uaktsom ikke har fulgt opp sine plikter. Et slikt ansvar må baseres på en konkret vurdering, sett i sammenheng med hva som burde vært gjort og når.

Det vil nok ikke forventes at en gårdeier i sentrum har satt opp sperringer eller lignende kl 04.00, hvis det begynte å snø kl 01.00, men det bør nok være opp etter en normal inspeksjonsrunde på morgen.

Politivedtektene for Oslo

Link til oppdaterte regler i kapittel 4 om Gårdeiers plikter.

Følgende var gjeldene når dette ble skreve

§ 4-1 Snø, is og takras
Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

Eier av bygning eller grunn, eller den som utfører brøytingen må ikke henlegge snø eller is fra eiendommen slik at det er til hinder eller ulempe for ferdselen på offentlig sted. Eier av bygning eller grunn mot offentlig sted plikter snarest etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

§ 4-3 Renhold av fortau i indre by
I indre by, jf. vedlagte kartskisse, plikter eier av bygning eller grunn å sørge for renhold av fortau på eller langs eiendommen. Renholdet skal utføres slik at det blir til minst mulig ulempe. Overvannsluk må ved renhold ikke tilføres oppsop e.l.

Med indre by menes:

Området fra innerst i Frognerkilen og til Ingar Nilsens vei, Halvdan Svartes gate, Kirkeveien til Middelthuns gate, Middelthuns gate til kryss Fridtjof Nansens vei, rett linje til Slemdalsveien 15 (Chateau Neuf), rett linje til Suhms gate 34, rett linje til Blindemveien 9, rett linje til Vestre Aker kirke, rett linje til Kirkeveien ved kryss Sognsveien, Kirkeveien til kryss Kierschows gate, Kierschows gate til kryss Uelands gate, Uelands gate til kryss Stavangergata, Stavangergata, Lisa Kristoffersens plass, rett linje til Sandakerveien ved kryss Nycoveien, rett linje til Grefsenveien 35, rett linje til Gjøvikbanen ved Grefsenveien 53B, Gjøvikbanen til bru Enebakkveien, jernbanelinjen til Geitabru, rett linje til sydenden av dammen på Sørenga og rett linje til innerst i Lohavn.

§ 4-4 Plikt til snørydding innenfor Ring 1
Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.

§ 4-5 Plikt til å strø fortau innenfor Ring 1
Innenfor Ring 1 plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs egen eiendom ikke er glatt. Ved bruk av kjemiske smeltemidler til fjerning av snø eller is, skal fortauet feies snarest mulig.