Har du rett til å fiske hvor du ønsker?

Langseth advokatfirma DA har i en årrekke hatt en nært samarbeid med idébladet Hytteliv og utarbeidet artikler med presentasjon av ulike juridiske problemstillinger som møter hytteeiere.

I motsetning til de fleste juridiske artikler, som har en teoretisk og generell form, beskriver våre artikler konkrete og praktiske problemstillinger med forslag til løsninger. Vi håper at våre bidrag kan inneholde interessante og nyttige råd for hyttefolket.

HAR DU RETT TIL Å FISKE HVOR DU ØNSKER?

«Hvem er de to karene som kommer der», spurte Tim Fischer sin far, Gregor, mens de stod og fisket i Auretjern ved Senningen. «De kommer rett mot oss», fortsatte han.

Den ene av de to karene henvendte seg til Tim og Gregor og opplyste at de var fra oppsynet og ba de fremvise fiskekort. Far og sønn skjønte ikke hvorfor og Gregor sa spørrende:

«Vi er vanlige turgåere som har med oss fiskestang for å prøve fiskelykken. Vi har jo rett til å fiske i utmark iht. friluftsloven», sa Gregor spørrende.

Den ene av oppsynsmennene så strengt på Gregor:

«Det følger av lov om innenlandsfiske § 17 at alt fiske i ferskvann i prinsippet er underlagt privat eiendomsrett og fiskeretten tilhører grunneier som enerett iht. loven. Retten til fiske inngår ikke i allemannsretten i friluftsloven», presiserte oppsynsmannen.

«Men, men vi kan jo fiske fritt i havet», undret Gregor. Oppsynsmannen fortsatte:

«I havet gjelder andre regler: Sjøterritoriet som ikke er underlagt privat eiendomsrett tilhører staten og alle har rett til å fiske. Men du har rett i at du kan fiske på sjøterritorium i saltvann som tilhører private så lenge sjøterritoriet anses som utmark.

«Dette beklager jeg veldig. Vi er vant til å fiske i saltvann og har forholdt oss til det regelverket», sukket Gregor

«Hvor gammel er du unge mann», spurte oppsynsmannen. Tim opplyste at han var 14 år gammel. Oppsynsmannen fortsatte:

«Ja, ja da kan jo du for så vidt fortsette å fiske i Auretjern og Djuptjern. Det fremgår nemlig av loven at barn under 16 år har rett til gratis fiske med stang og håndsnøre. Retten gjelder kun fiskestang og håndsnøre, ikke faststående redskap som garn, tegner m.m.

Barn må følge regler for innlandsfiske fastsatt i lov eller forskrift, men trenger ikke følge fiskeregler bestemt av grunneier dersom disse begrenser retten som barn under 16 år har iht. loven. Har grunneier bestemt at fiske bare kan skje med mark og sluk kan barn likevel fiske med flue.

Paradokset er at personer over 16 år må følge de regler som grunneier har fastsatt. Det innebærer at denne gruppen må akseptere at grunneier har bestemt at fiske bare kan skje med mark eller sluk.

Som følge av at disse vannene er åpne for fiske ved å løse fiskekort må også personer under 16 år innhente dette. Du må derfor henvende deg til Stølen grunneierlag. Ta med deg legitimasjon slik at du kan vise at du er under 16 år så slipper du å betale. Pappa derimot må betale for fiskekort.

Jeg tilføyer at retten til fiske for barn under 16 år også gjelder fiskevann hvor grunneier ikke har åpent for at folk kan fiske mot å løse fiskekort. Her har ungdommen faktisk rett til å fiske likevel.

Det er likevel viktig å være klar et viktig unntak:

Retten til fritt fiske for barn under 16 år gjelder ikke i vann- og elver med det som så fint heter «anadrome» fiskearter dvs. fisk som gyter og har yngelstadiet i ferskvann, men som ellers lever hele sitt voksne liv i saltvann. De mest praktiske eksemplene er laks, sjøørret eller sjørøye.

Men her i Auretjern og for så vidt Djuptjern har vi bare stasjonær fisk dvs. ørret og sik som «bor her fast» slik at guttungen kan fiske fritt så lenge han er under 16 år.

Retten til fiske gjelder også bare i perioden 1. januar til og med 20. august.

Allemannsretten i friluftsloven er for så vidt relevant ettersom dere med hjemmel i loven kan bruke båt. Allemannsretten er også relevant slik at isfiskere kan komme seg frem til de gode kulpene om vinteren. Men også her begrenser retten seg til utmark. Dere kan ikke fortøye ved eller stå med fiskestanga på grunneiers brygge eller for nær grunneiers hus elle hytte», avsluttet oppsynsmannen.

«Ja, det var mye nytt og annerledes enn hva vi er vant med fra fiske i havet», sukket Gregor.

Dagen etter henvendte Tim og Gregor seg til Stølen grunneierlag for å kjøpe og hente fiskekort. På kortet stod en rekke begrensninger bl.a. at det ikke var lov til å fiske med flue.

«Det gjelder bare meg», sa Gregor før de gikk over til Senningen sportsforretning og kjøpte en boks med fluer til Tim.