Hva er dispensasjonssøknad i en byggesak?

Når er det nødvendig å sende en dispensasjonssøknad i forbindelse med en byggesak?

Hva er utgangspunktet?

Når det skal bygges et nytt bygg, gjøres endringer på et eksisterende bygg eller foretas større endringer i utearealet, skal man som hovedregel sende en byggesøknad til Plan- og bygningsetaten i den kommunen eiendommen ligger. Hva kan man bygge uten å søke, les her

Hvordan du gjør dette kan du lese i Hva er en byggetillatelse?

Når må jeg søke dispensasjon?

Hva som kan bygges er i utgangspunktet regulert i Plan- og bygningsloven – det er den som setter begrensningene. Slike begrensninger er blant annet:

 • Hvor nært nabogrensen man kan bygge
 • Hvor nært annen bebyggelse man kan bygge
 • Forutsetninger for å kunne legge inn vann

I tillegg foreligger det nå i de fleste områder en kommunal plan over hvordan eiendommer i et større område kan utnyttes. Som regel foreligger det også en mer detaljert plan for mindre områder, i hvert fall hvis de er i tettere bebygde arealer. Når det gjelder større skog- og fjellområder er det ikke alltid det finnes en reguleringsplan.

Hvis søknaden gjelder noe som er i strid med en slik plan må du søke om dispensasjon.

Hva inneholder slike planer?

Det vil i de fleste planer være nærmere regulert hva et område skal brukes til, og hva slags bebyggelse som kan oppføres der. Det kan være:

 • Et bolig- eller hyttefelt
 • Et næringsområde, som igjen kan være nærmere definert
 • Et friluftsområde som ikke skal bebygges

I tilfelle eiendommen skal kunne bebygges vil det være lagt begrensninger. Disse kan være:

 • Totalt areal som kan bebygges i forhold til tomtens størrelse
 • Totalt antall bygg som kan oppføres på tomten
 • Maks høyde på bygget som oppføres
 • Begrensninger i plassering på selve tomten
 • Begrensning av muligheten for å legge inn vann

Dersom det du skal bygge er i strid med slike planer må du søke om dispensasjon.

Hva kan jeg søke om?

I utgangspunktet er det ingen begrensing for hva du kan søke om, men det skal sendes en begrunnet søknad som må inneholde gode argumenter for at rette etat skal gi deg dispensasjon. Det er ingen selvfølge at du får det.

Når du sender en søknad skal eiendommens naboer alltid varsles, slik at de kan ha mulighet for å protestere. I den grad det er mulig vil det alltid være en fordel om naboenes godkjennelse er innhentet i forkant.

Vil jeg få dispensasjonssøknaden innvilget?

I den grad det for eksempel ønskes å bygge nærmere grensen enn det loven sier, vil muligheten for å få dispensasjonssøknaden innvilget være stor.
Reglene for dispensasjon i byggesak finner du i Plan- og bygningsloven kapittel 19.