Hva er en byggetillatelse?

I de fleste tilfeller er byggetillatelse en forutsetning for å kunne oppføre en bygning, og for å få det må man søke offentlige myndigheter.

Hvordan søker jeg byggetillatelse?

Søknaden skal sendes til Plan- og Bygningsetaten i den kommunen hvor eiendommen ligger.

Søknaden må underskrives av den som eier eiendommen, og normalt av en ansvarlig søker, som har ansvar for at det bygges i henhold til reglene.

Ved mindre byggearbeider kan eier selv være ansvarlig, men normalt må det være en ansvarlig søker som har en fagmessig kompetanse – dette kan være en arkitekt eller snekker. Eventuelt kan den ansvarlige for det enkelte fagområdet, for eksempel rørlegger, være ansvarlig for sin del.

Når må jeg søke om byggetillatelse?

Det skal i utgangspunktet alltid søkes ved nybygg eller endringer av eksisterende bygg. Endringer vil være alle økninger av areal, men vil også være ved skifte av vinduer eller å sette inn et vindu i taket. Det skal også søkes ved større endringer i terrenget, eller bygging av platting/veranda rundt bygget.

Det er normalt ikke nødvendig å søke for innvendige endringer, så sant det ikke påvirker selve bygget.

Hva skal søknaden inneholde?

Den skal gi en beskrivelse som også inneholder tegninger over hva som skal gjøres, og hvem som er ansvarlig for gjennomføringen.

Hva med nabovarsel?

Det skal alltid sendes varsel til naboen før selve søknaden om byggetillatelse sendes til kommunen. De skal få en frist for å gi tilbakemelding om de vil protestere på det som skal bygges. Hvem som er naboer vil kommunen kunne fortelle deg.

Det skal legges ved dokumenter på at det er sendt varsel, enten kvittering fra posten eller underskrevet bekreftelse fra naboen på at varsel er mottatt. Protest fra naboen og dine kommentarer til denne skal legges ved søknaden, uansett hva du måtte mene om protesten.

Gjelder søknad om byggetillatelse for alle eiendommer?

Det er laget noen forenklede regler for mindre bygg i loven som ikke kan brukes til beboelse. Dette forutsetter at det som skal bygges ikke er i strid med reguleringsplanen i området – det kan for eksempel være begrensninger på antall bygg og arealutnyttelse på tomten.

Nærmere veiledning om dette finner du på Bygg uten å søke.

Når kan jeg forvente svar?

Etter loven har kommunen en frist på å gi et svar innen 12 uker etter at det er mottatt en komplett søknad om byggetillatelse. I tilfelle søknaden har mangler blir den sendt i retur, og fristen begynner ikke løpe før den er mottatt komplett.

Det skjer ofte at kommunen ikke svarer innen fristen. Det betyr ikke at søknaden er godkjent, men det kan få betydning for gebyrene som skal betales til kommunen.

Hvor finner jeg reglene om dette ?

Nærmere regler om når du må søke om byggetillatelse finnes i kapittel 20 følgende i Plan og bygningsloven.

Vi anbefaler alltid at du tar en forhåndssamtale med kommunen før du eventuelt engasjerer håndverkere for slikt arbeide. Det vil også være naturlig å søke råd hos teknisk fagkyndige.

Trenger jeg advokat?

Vi som advokater kan bistå ved tolkning av reglene, eventuelt gjennomgang av naboprotester.

Vi vil også kunne bistå ved å lage avtaler med de entreprenørene som skal benyttes, slik at du unngår senere konflikter.