Hva er en depositumskonto?

I ulike avtalte forhold blir det avtalt at det skal betales inn et depositum.

Dette skjer normalt i de fleste leieforhold, men kan også avtales i forbindelse med tilvirkningskjøp, bestilling av tjeneste som hotellrom eller andre tjenester.

Alternativet kan ofte være at det kreves forskuddsbetaling, uten at den som betaler har noen form for sikkerhet for at den annen part leverer i henhold til avtalen.

Er det lovregulert?

I husleieforhold  se Husleieloven § 3-5 er dette lovregulert, utover husleieforhold er det basert på avtale mellom partene.

Hvorfor skal man ha depositum?

Dette avtales som en sikkerhet for at partene i avtalen får oppgjør som avtalt. For eksempel at huseier skal være sikker på å få husleie, eller glassmesteren skal være sikker på å få betalt for det han lager. Motsatt skal kunden hos glassmesteren være sikker på å få det bestilte før det betales.

Hvem eier beløpet?

Det er den som innbetaler beløpet som eier det inntil vilkårene i avtalen er innfridd. Utleier kan eksempelvis ikke kreve det leietaker eventuelt ikke har betalt ved forfall. Skattemessig er det eieren som skal oppføre beløpet i sin skattemelding.

Hvordan opprettes en depositumskonto?

Det opprettes en konto i bank, normalt på innbetalers navn. Samtidig blir kontoen sperret, slik at han ikke kan disponere beløpet uten den annen avtaleparts godkjennelse. Det finnes også en lov om deponering i gjeldshøve, som kan likestilles med depositum – hvis man vil betale, men motpart ikke vil motta eller er vanskelig å finne.

Depositum i leieforhold

Dette er det tilfellet hvor det finnes lov som regulerer hva som kan avtales.

Hvis det leies en bolig sier husleieloven §3-5 at det kan avtales at utleier skal ha sikkerhet ved at det innbetales et depositum. Kostnadene ved opprettelse av kontoen betales av utleier. Husleieloven er ved leie av bolig ufravikelig, slik at man ikke kan avtale seg bort fra lovens ordlyd. Det opprettes da en avtale med banken, hvor når og hvordan utleier kan kreve å få utbetaling fra kontoen, og hvordan kontoen frigis når leieforholdet avsluttes.

Gjelder leieforholdet derimot et lokale eller mellom næringsdrivende, kan man avtale seg bort fra lovens ordlyd.

Depositum  i andre tilfeller

Det er er fritt å avtale depositum i andre avtaleforhold enn husleie til bolig. Partene kan da gå til en bank og opprette en konto. Banken har i slike tilfeller normalt en standardavtale som brukes med hensyn på når og hvordan beløpet kan frigis. Denne er tilnærmet lik avtalen som for husleieforhold, se over.

Det er likevel ikke noe i veien for at partene lager sin egen avtale, hvor det opprettes en konto, hvor beløpet bare kan disponeres etter begge parters samtykke. Det vil da være en sperret konto som blir tilnærmet en depositumskonto.

Andre type sikkerhet

Når man sjekker inn på et hotell eller leier bil, blir man bedt om å betale inn en forskudd som sikkerhet for betaling. Dette kalles gjerne depositum. Dette er imidlertid ikke et depositum, men en forskuddsbetaling som hotellet krever i sin avtale ved utleie av rom. Hotellet gis da fullmakt til å trekke det du måtte skylde på kortet/i det innbetalte beløpet. I tilfelle du ikke skulle betalt beløpet, som er trukket på kortet, eller ikke får igjen det som er innbetalt, må det kreves.

Hvis det er et kredittkort, kan man også protestere til kredittkortselskapet. Se Finansavtaleloven § 54 b. Du har med andre ord ikke den sikkerheten du har ved depositum, hvor begge parters samtykke må til for at den andre får betalt.

 

Vi bistår hvis du problemer i denne forbindelse, bare ta kontakt