Hva er en samspillkontrakt?

Innenfor entrepriseretten ser man stadig at det inngås samspillkontrakter mellom utbygger og entreprenør, i forkant av det inngås en totalentreprise.

Entreprenøren kommer da inn tidlig i prosjektet, og får normalt en preferanse for senere utbygging.

Vi skal se litt på hva dette er og noe av det man bør passe på. Du kan finne mer detaljer i denne artikkelen 

Utviklingen av samspillkontrakter

Før ble gjerne samspillskontakter gjennomført med flere parter, uten klar samhandlingsprosess.

Dette skapte ofte uklarheter, spesielt dersom resultatet ikke ble som forventet når det gjaldt ansvar og risiko.

Det har utviklet seg en to-parts modell, hvor kun utbygger deltar i det daglige samspillet med hovedentreprenøren.

Entreprenøren får da også ansvar for å styre ressursbruken til ARK, RIB etc, og trekker inn andre ved behov, da gjerne som underentreprenører.

Utbygger får da tidlig involvering av entreprenør og leverandører, samtidig med at reglene om ansvar og risiko blir samkjørt.

Når er det naturlig å bruke samspillkontrakter ?

De passer best i små og mellomstore prosjekter, hvor utbygger lar entreprenøren være med fra dag en for å finne samstemte løsninger.

Dette i stedet for at utbygger starter med egen prosjektering, som entreprenøren så må endre.

Utbygger må være klar på funksjonskrav og andre krav man ønsker og entreprenøren har ansvaret og risikoen for prosjektering og tar beslutninger om metode- og materialvalg.

Oppstartfasen i en samspillkontrakt

Det begynner med at utbygger og entreprenør sammen planlegger og finner muligheter og risiko i prosjektet.

Utbygger må så basert på dette finne de krav man stiller til bygget.

Målet er å lage et grunnlag som entreprenøren kan gi pris på, som gjerne kalles en målpris.

Partene må definere hva som ligger i og utenfor målprisen og hvilke kostnader det skal dekke.

Kostanden med dette dekkes normalt av byggherren, da som et rådgivningsoppdrag eks etter NS 8402.

Utførelses fasen i en samspillkontrakt?

I denne fasen skal entreprenøren detaljprosjektere og utføre arbeidet.

Det skal fortsatt samarbeides mellom partene for å sikre at kostnaden blir så lav som mulig, og det lages da normalt en justert avtale basert på totalentrepriser kontrakten NS 8407. Det da viktig å huske at det kan være flere punkter som må justeres.

Fordelen ved en samspillkontrakt

Ved å bruke målsum og omdeling av besparelser og merkostnader, har begge parter insitament til å samarbeide om å holde prosjektkostnaden nede.

Det går også an å bare gjennomføre den første fasen sammen og så la utbygningen skje som en ordinær totalentreprise i fase 2, men da mister man effekten av partenes felles interesser.