• Hjem
  • fast-eiendom
  • Hva er krav til sluttfakturaen fra håndverker til forbruker? (Sluttoppgjør)

Hva er krav til sluttfakturaen fra håndverker til forbruker? (Sluttoppgjør)

Forholdet mellom forbruker og håndverker er strengt lovregulert, og da til forbrukers fordel. Dette er regulert i Bustadoppføringlova, som gjelder helt eller delvis nybygg, mens ved vedlikehold og reparasjoner vil Håndverkertjenesteloven gjelde. Forbruker er i disse tilfeller privatpersoner, mens borettslag eller boligsameier i hovedsak vil anses som næringsdrivende og falle ruten for disse lovene.

Hva bør man gjøre når arbeidet er ferdig ?

Gjelder det nybygg bør det alltid lages en protokoll ved overtakelse som underskrives av partene, hvor man samtidig skriver ned eventuelle mangler. Dette er viktig for begge parter, spesielt av hensyn til om dagmulkt kan kreves eller ikke.

Gjelder det vedlikeholdsarbeid er dette mindre viktig, men hvis arbeidet er av noen størrelse vil det alltid være en fordel for begge parter at det sendes en beskjed når arbeidet er ferdig. Forbruker bør da foreta en kontroll, og protestere fra hvis det noe feil.

Hva kreves av sluttfakturaen ?

Ved nybygg, hvor det normalt er avtalt en fast pris, er det kontraktssummen med tillegg av varslede endringer som skal faktureres jfr bufl. § 42. I tilfelle endringene ikke er varslet, kan det bare kreves hvis forbrukeren visste eller måtte forstå at endringen medførte rett til å kreve tillegg. Håndverker må derfor være nøye med å varsle endringer, for at partene skal slippe lange diskusjoner til slutt.

Ved vedlikehold av brukt bolig er det om at håndverkeren leverer en spesifisert faktura som gjør forbrukeren i stand til å vurdere arten og omfanget av det arbeidet og materialene som er brukt (htjl. § 36 (1)). Hvis det ikke er mulig å kontrollere fakturaen (jfr htjl. § 36), må han kreve spesifikasjon av fakturaen i god tid før forfall for å kunne påberope seg at spesifikasjonen ikke er god nok. Ber man om slik spesifikasjon, har en ikke plikt til å betale før tilstrekkelig spesifikasjon er mottatt.

Det er i begge tilfeller krav om at sluttfakturaen skal inneholde alle entreprenørens krav, senere krav kan avvise.  Dette forutsatt at fakturaen inneholder ordet «Sluttfaktura». Det kan unntaksvis tas spesielle forbehold, men generelt forbehold holder ikke.

Retten til å protestere på fakturaen/ betaling

Håndverkeren mener som et utgangspunkt at sluttfakturaen er riktig, men det er ikke alltid. Hvis ikke forbrukeren protesterer innen gitte frister, kan håndverkeren avvise protesten som er fremsatt for sent, selv om det er feil.

For nybygg følger det av bufl. § 48, 3.ledd:

«Rekning for sluttoppgjer utan atterhald er bindande for forbrukaren dersom innvending ikkje er reist seinast ein månad etter at rekninga er motteken».

Hvis fristen er oversittet kan håndverker velge raskt å avvise protesten avvises og fortsatt kreve betaling.

For vedlikehold på brukt bolig er reglene noe mykere htjl. § 36 3 ledd:

«En forbruker som har fått rekning, er bundet av den prisen som er oppført, om forbrukeren ikke innen rimelig tid sier fra at prisen ikke blir godtatt».

Regelen bør være at håndverkeren kan avvise en protest som kommer etter fakturaens forfall, som for sluttfakturaen ikke bør være kortere enn en måned.

Inndrivelse av fakturaen

I tilfelle forbruker har protestert på fakturaen kan den ikke sendes til inkasso, men må eventuelt behandles i rettsapparatet. Det vil være lurt å søke bistand fra advokat for begge parter før man evt går til retten. Dette for å prøve å begrense kostnadene og spare tid.

 

Vi bistår både byggherrer og entreprenører i slike saker, det er bare å ta kontakt

  • Hjem
  • fast-eiendom
  • Hva er krav til sluttfakturaen fra håndverker til forbruker? (Sluttoppgjør)