Hvor lenge varer en byggetillatelse ?

Hvis en kommunen har gitt tillatelse til et tiltak, for eksempel byggetillatelse til oppføring av et bygg, vil  den kunne bli en nullitet, hvis  arbeidene ikke har startet innen 3 år.

Hva er hjemmelen for at den faller bort ?

I henhold til plan- og bygningsloven § 21-9 faller en tillatelse bort dersom tiltaket ikke er startet senest 3 år etter at tillatelsen er gitt.

Når starter fristen ?

Fristen begynner å løpe fra tillatelsen er gitt, det vil si fra det tidspunktet tiltakshaver mottar vedtaket.

Er vedtaket  en rammetillatelse og de senere er gitt en igangsettingstillatelse (IG), regnes fristen fra rammetillatelsen.

Klages det på vedtaket gjelder fristen fra endelig vedtak i klagesaken.

Hva betyr det at tiltaket er satt i gang ?

Dette bygger på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Bygging av hus krever at den fysiske byggeprosessen er startet, det er ikke nok at det er gitt igangsettingstillatelse (IG).

Det stilles kvalitative krav til at byggeprosessen skal anses satt i gang, det er ikke nok at det er gjort forberedende arbeider med rydding av vegetasjon eller matjord, det må ha startet noe mer omfattende arbeider ved selve byggverket er iverksatt, for eksempel arbeider med fundamenteringen eller grunnmuren.

Hva hvis det stopper opp å bygge ?

Plan- og bygningsloven § 21-9 setter også krav til fremdriften i prosjektet, har tiltaket stopp opp i mer enn 2 år, faller tillatelsen bort. Kommunen kan da kreve at et startet byggverk rives og tomten ryddes.

Hva med dispensasjoner ?

Dispensasjoner faller bort i medhold av plan- og bygningsloven § 21-9.

Fristen avbrytes  ved å sende inn en søknad om tillatelse til tiltaket (IG) som dispensasjonen knytter seg til. Det kan være  søknad om rammetillatelse for det tiltaket  det er  dispensasjon for.  Eksempel kan være for bygging i et LNF-område, må søknad om rammetillatelse for oppføring av bygget være sendt inn innen 3 år.

Hva med endringer / forlengelse av tillatelsen ?

Endringer i tegningsgrunnlaget etter at rammetillatelsen er gitt,  før prosjektet er kommet i gang, er ikke frist avbrytende.

Det er ikke mulig å søke om forlengelse av 3 års fristen.

Hva blir følgende av at tillatelsen faller bort ?

Følgen er at en tillatelse faller bort, er at man må søke på nytt.

En ny søknad vil bli vurdert opp mot gjeldende regelverk og planstatus for eiendommen på det nye søknadstidspunktet. Er det vedtatt nye byggeteknisk forskrifter, vil søknaden bli vurdert opp mot de nye kravene.