Hvor stor bør (hus) garantien være ?

Ved inngåelse av leieavtaler ønsker utleier alltid å sikre seg.

Det vi skal se nærmere på er  hvor stor leietakers garanti bør være.

Svaret vil være noe forskjellig om det gjelder bolig, hvor  Husleieloven §3-5, begrenser det til max 6 måneder

I andre leieforhold, som vi skal se på videre,  kan avtales fritt Husleieloven § 1-2, 2 ledd.

Et utgangspunkt må være at størrelse vurderes konkret ut ifra det enkelte leieforholds risikofaktorer.

Hvorfor kreve garanti ?

Utleiers fremste mål er at leietaker skal betale, og garantien vil sikre at utleier får de forventede inntektene, slik at utleier ikke får noe økonomisk tap hvis leietaker bryter leiekontrakten.

Hva sikrer garantien ?

Garantien skal sikre utleier mot tap av leie og andre kostnader.

Ved manglende leiebetaling vil utleier måtte begjære utkastelse av leietaker. Garantien bør som et minimum dekke ubetalt leie, felleskostnader og kostnader ved utkastelsen, som normalt kan ta 3-4 måneder før den er gjennomført.

I tillegg bør garantien også dekke tap av leie mv. i den tiden det tar utleier å få på plass en ny leietaker, som kan ta noen måneder.

Hvor stor bør garantien da være ?

Basert på overnevnte bør garantien være på 6-8 måneders leie, felleskostnader og tilleggsytelser.

Gjelder det bolig er grensen 6 måneders leie, som da gjelder for tap av leie, utgifter ved utkastelsen og for andre krav som reiser seg av avtalen jfr husleieloven § 3-5 og § 3-6.

Når det gjelder andre leieforhold må det foretas en risikovurdering av leietaker og hvor lett det er å leie ut lokalene på nytt. Det vil avhenge av markedet og hvor spesialtilpasset lokalene er for leietaker.

Utleier bør få så stor garanti som mulig, men  det  er vanskelig å få mer enn 6 til 9 måneder.

Hva slags garanti bør man kreve ?

Det beste er enten depositum eller bankgaranti, som er det husleieloven omtaler for boliger.

Andre løsninger  som benyttes er garanti fra andre selskap som  et moderselskaper/holdingselskap. Et alternativ  er at leieavtalen inngås med garantisten, som kan fremleie til datterselskapet

I slike tilfeller vil man kunne få garanti for hele leieperioden.

Det er viktig at utleier klargjør kravene til garantien så tidlig som mulig i forhandlingene med leietaker, for eksempel allerede i tilbudet.