Hvordan fordeles ansvaret for prosjektering i en totalentreprise?

Det er helt sentralt for en vellykket kontraktsgjennomføring at begge parter kjenner til den grunnleggende funksjonsfordelingen i totalentreprisekontrakter.

Å sende åpenbart ubegrunnede endringskrav eller krav på fristforlengelse blir ikke godt mottatt hos seriøse og profesjonelle byggherrer. Tilsvarende er det like uhensiktsmessig for samarbeidsklimaet om byggherren avviser åpenbart berettigede krav på endringer, fristforlengelser og lignende.

Hvem har ansvaret for prosjekteringsfeil?

I totalentreprisekontrakter står ikke bare entreprenøren for selve utførelsen, men også prosjekteringen. I slike tilfeller gir byggherren entreprenøren en funksjonsbeskrivelse av det bygg han ønsker. Det blir så opp til entreprenøren å prosjektere og levere bygget i tråd med de funksjonskrav byggherren har gitt.

Foreligger det feil i entreprenørens prosjektering, er det han selv som har ansvaret for dette.

Byggherrens ansvar for egne løsninger og egen prosjektering

Man kan imidlertid ikke slå seg helt til ro med dette enkle utgangspunktet. Ofte er det slik at byggherren har utført en del arbeid i et forprosjekt, og gjerne utarbeidet et eget grunnlag for å innhente totalentreprenørens tilbud.

For offentlige oppdragsgivere/byggherrer som for eksempel Jernbaneverket, Statens vegvesen og Statsbygg foreligger dette i konkurransegrunnlaget. De løsningene som byggherren har utført og levert til totalentreprenøren i denne forbindelse, har byggherren i utgangspunktet risikoen for – selv om det altså er en totalentreprise.

Inneholder byggherrens løsning en feil, er det i utgangspunktet han som har risikoen for denne. For byggherren kan det innebære at totalentreprenøren får rett til fristforlengelse og vederlagsjustering for eventuelle forsinkelser og økte kostnader til gjennomføring.

Totalentreprenørens varslingsplikt

Selv om byggherren har ansvaret for de løsningene/prosjektering han selv har utarbeidet, jf. NS 8407 pkt. 24.1 om byggherrens risiko, har totalentreprenøren på sin side en nokså omfattende undersøkelsesplikt av dette arbeidsunderlaget.

Totalentreprenøren kan derfor ikke ta inn byggherrens løsninger som ”god fisk” uten videre i sin prosjektering, uten å undersøke at disse inneholder alt som er nødvendig for at den faktisk kan gjennomføres. Løsninger som fremstår som endelige fra byggherrens side kan vise seg å være ufullstendige, eller ikke være gjennomførbare med andre løsninger byggherren har sett for seg i bygget.

Det er entreprenørens ansvar å avdekke dette innenfor rimelig utstrekning. Dette innebærer ikke at entreprenøren må foreta en fullstendig ny prosjektering, men at det skal foretas en alminnelig kontroll av det underlaget han skal bygge videre på.

Etter NS 8407 pkt. 25.1.2 skal totalentreprenøren varsle byggherren “uten ugrunnet opphold” etter at han blir eller burde ha blitt oppmerksom på feil, ufullstendigheter eller lignende i de løsningene byggherren har levert. Varsles det for sent, kan byggherren kreve erstatning for de kostnader han har blitt påført som følge av dette.

Avtalt risikoovergang i en totalentreprise

Ofte avtaler partene seg imidlertid helt bort fra de løsningene som er beskrevet ovenfor når det gjelder prosjekteringsgrunnlaget fra byggherren.

Byggherren ønsker da at entreprenøren påføres risikoen for eventuelle egne feil eller mangler utarbeidet i forprosjektet. Hensikten er naturligvis at byggherren ikke ønsker å ha noe risiko for valg av egne løsninger eller annen prosjektering.

Standarden åpner for slik særskilt avtalt risikoovergang i NS 8407 pkt. 24.2.1. Det er viktig at entreprenøren gjør grundige vurderinger av om han bør gå med på en slik risikoovergang, herunder priser inn i tilbudet denne risikoen dersom han påtar seg dette.

I Protokollen (innledningsvis i NS 8407) presiseres det at pkt. 24.2 er en unntaksbestemmelse som kun skal benyttes i tilfeller hvor totalentreprenøren “vil ha mulighet til å håndtere den risikoen han påtar seg”. I en slik fase bør det klargjøres og spesifiseres hvilke deler av byggherrens funksjoner totalentreprenøren overtar risikoen for.

 

Langseth advokatfirma bistår i entrepriser saker både for entreprenører og byggherrer, det er bare å ta kontakt hvis man trenger bistand