Kan håndverkere bli bundet av prisoverslag?

Hvis det er gitt et prisoverslag for håndverkertjenester, blir det ofte spørsmål om det er en bindende kostnadsramme for håndverkeren.

De fleste ønsker gjerne å få en oversikt over kostnadene før man starter oppussing for å få en kontroll, samtidig erfarer mange at kostnadene blir større.

I det følgende skal det avklares nærmere når håndverkeren er bundet i forhold til forbrukere, og som er regulert i lov om håndverkstjenester, som er ufravikelig.

I forholdet mellom næringsdrivende gjelder de samme prinsippene, men det er større avtale frihet.

Hva er avtalt som grunnlag for prisen?

Det kan være avtalt at det skal betales basert på et estimat av timer man bruker med tillegg av materialer, som betyr at forbruker tar risikoen for at håndverkertjenesten ikke blir mer tidkrevende og dyrere enn først antatt.

Det kan avtales en fast sum, hvor det blir håndverkeren som tar risikoen.

I begge tilfeller er utgangspunktet at det skal betales «gjengs pris» som er definert som alminnelige markedspris.

Når spørsmålet om det foreligger det et prisoverslag dukker opp

Hvis situasjoner medfører at en av partene har gjort en uklar eller dårlig avtale, slik at det det blir flere timer enn antatt eller fast pris er feil, dukker spørsmålet om det er gitt et bindende prisoverslag som binder håndverkeren.

Problemet dukker gjerne opp etter arbeidet er satt i gang, og det er for sent å snu for forbruker. Et halvferdig arbeid vil som regel ikke ha noe verdi for forbrukeren. Samtidig med at håndverkeren vil være lite interessert i å endre betalingsmekanismen.

Når overføres risikoen for prisen til håndverkeren?

Dette er regulert i håndverkertjenesteloven § 32 (2), som sier at håndverker kan være bundet hvis det er gitt et prisoverslag.

Et prisoverslag vil være en gunstig ordning for forbruker, da det bare kan endres med max 15%, resten må håndverkeren ta ansvar for.

Dette med forbehold at økningen ikke skyldes forbrukers forhold som endringer av hva som skal gjøres.

Er det risiko ved et prisoverslag for forbrukeren?

Håndverkeren vil grunnet reglene om prisoverslag alltid ta noe høyde for at det kan skje noe uforutsett. Samtidig må han gi et riktig prisoverslag og ikke bare et lavt estimat for å få jobben.

Når er det et bindende prisoverslag?

Det følger av rettspraksis at dersom håndverker gir en form for prisoverslag eller budsjett, er det klare utgangspunktet at prisopplysningen er bindende. Skulle håndverkeren mene at opplysningen var uforpliktende, må han klart presisere det.

Momenter ved en vurdering av dette er:

  • om overslaget er gitt muntlig eller skriftlig
  • om prisen er gitt til et konkret prosjekt basert på en befaring,
  • om opplysningen er gitt som en generell prisopplysning – anses som en ren orientering uten rettslige konsekvenser.
  • håndverker gir et uttrykkelig forbehold om at estimatet ikke er bindende.

En dom som viser en vurdering

Forbruker hadde engasjert en entreprenør  og hadde før avtaleinngåelse mottatt et kalkulasjonsark for arbeidene.

Forbruker mente at kalkulasjonsarket var bindende, mens håndverkeren mente det var tatt et klart forbehold i e-posten hvor kalkulasjonsarket ble oversendt. Dette var lagmannsretten enig i.

Ordlyden i e-posten var som følger:

«Jeg vil bare bemerke at dette tilbudet ikke er bindende for noen av partene, men er ment som en budsjett indikator på de bygningsarbeidene som måtte være nødvendig for å få godkjent leiligheten i forbindelse med bruksendringen. Diverse uforutsette tekniske utfordringer kan oppstå, og kan derfor ikke betegnes som inkluderende i dette tilbudet.

Jeg har regnet etter beste evne med det grunnlaget jeg har, og mener dette er realistisk sum med de rammene som er satt. Uansett er vi som entreprenør, og du som kunde nødt til å samarbeide så godt det lar seg gjøre i forhold til budsjett, og løsninger tilpasset dette. Her er det også avgjørende med de krav som kommunen skulle legge til grunn.

Mengdene og løsningene på de forskjellige konstruksjonene er ment som eksempler, men gir en kvalifisert gjetning på kostnadene.»