Kan jeg kreve felling av naboens tre?

Trær fører ofte til nabokrangel. Treeieren er som regel glad i treet sitt, mener det er pent, hindrer innsyn osv. Naboen mener det kaster skygge eller fører til en uønsket fortetting av området, og ønsker fjerning eller beskjæring av treet.

Vilkårene for å kreve felling eller beskjæring følger nabolovens regelsett.

Felling eller beskjæring etter nabolovens § 3

I nabokonflikter om trær er det nabolovens § 3 som vanligvis påberopes for å få fjernet eller beskåret trær.

3 vilkår må være oppfylt:

  • Treet må stå nærmere enn 1/3 av trehøyden
  • Det må ikke være av betydning for treeier å beholde treet
  • Treet må være til skade eller særlig ulempe

Alle de 3 vilkårene må vurderes isolert og være oppfylt for at bestemmelsen skal kunne komme til anvendelse.

Avstand til grensen

Hvordan avstanden skal måles følger av egen forskrift.

Høyden på treet skal måles i loddrett linje fra stammen og til høyeste punkt på treet, mens avstanden til hus/hage skal måles i vannrett linje fra stammen.

Avstandskravet er som oftest ukomplisert å få fastslått. Det er vanskeligere å fastslå hvorvidt de to andre vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Treets betydning for treeieren

Vilkår om at treet ikke må ha nevneverdig betydning for treeieren, innebærer at bestemmelsen ikke legger opp til en interesseavveining mellom naboen og treeieren. Kan treeieren vise til at det er «nemnande om å gjera» å ha treet stående, får ikke naboen det fjernet .

Det skal legges en objektiv vurdering til grunn når man skal bedømme hvorvidt treet har nevneverdig betydning for treeieren. Her vil både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn, slik som affeksjonsverdi, være relevant. Dersom det ikke er av nevneverdig betydning for treeier å beholde det, må det vurderes om treet medfører en skade eller særlig ulempe for naboen, se nedenfor.

Ulemper med treet eller trærne

Det er forskjellige slag av ulemper som regelmessig påberopes, slik som lys/skygge, utsikt, nedfall, fare, pollen, parabol og røtter.

Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det kreves en «serleg ulempe», det vil si at ikke hvilken som helst ulempe er nok.

Hva gjelder skygge/lys, er vurderingstemaet hvor lenge det er skygge på eiendommen og hvor skyggen treffer. Hindrer trærne sol og lys store deler av dagen på sentrale deler av naboens eiendom, kan det være en «serleg ulempe».

Når det gjelder utsikt, ser retten ofte på  hvilken positiv virkning fjerning av trærne har. I mange tilfeller det er ikke nok at naboen vil se mer, utsikten bør også innbefatte en kvalitetsdimensjon – for eksempel sjøutsikt.

Oppsummering

Det er viktig å være oppmerksom på at naboloven inneholder svært skjønnsmessige vilkår som gir domstolene kompetanse til å foreta svært konkrete og skjønnsmessig avgjørelser.

Det kan derfor være utfordrende å kunne avgjøre hvorvidt man har en god eller dårlig sak, og det kan derfor være lurt å innhente juridisk bistand for å få en vurdering av saken.