Klage på håndverker

Eiere av fast eiendom/løsøre trenger ofte bistand fra håndverkere – enten fordi arbeidet krever spesiell ekspertise eller fordi arbeidet må utføres av godkjente håndverkere. Gjennom Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere (håndverkertjenesteloven) er forbrukere godt beskyttet når det oppstår konflikter med håndverkere.

Håndverkerens plikter

Loven fastslår at håndverkerens arbeid skal være fagmessig – være tilpasset forbrukerens behov – og arbeidet skal utføres til den rimeligste pris hvis ikke annet er avtalt. Håndverkeren har en plikt til å fraråde en reparasjon dersom nypris på varen/innretningen er lavere enn prisen på det arbeid som er avtalt – eller fordi prisen på arbeidet betydelig overstiger det forbrukeren hadde grunn til å forvente. I tillegg skal håndverkeren fraråde et arbeid som ikke forbrukeren har rimelig nytte av.

Hvis håndverkeren oppdager at det er fordelaktig for forbrukeren at det utføres arbeid som ikke er avtalt (tilleggsarbeid) skal håndverkeren kontakte forbrukeren før slikt arbeid utføres.

Vanlige konflikter

Konflikter oppstår blant annet ved uenighet om:

  • Omfanget av oppdraget.
  • Hva som er avtalt som tilleggsarbeid.
  • Utførelsen av oppdraget – klage på kvalitet.
  • Prisen på utført oppdrag.
  • Tidspunkt for oppstart/ferdigstillelse av oppdraget.

Hvordan unngå konflikter med håndverker?

Planlegg oppdrager sammen med håndverkeren og opprett deretter en skriftlig kontrakt med følgende innhold:

  • Partene i kontrakten.
  • Hva som skal gjøres – gjerne med skisser som beskriver arbeidet.
  • Pris og betalingsmåte.
  • Presisering av at tilleggsarbeider må varsles av håndverker.
  • Oppstart og ferdigstillelse av oppdraget.

Hvordan følge opp når forpliktelsene av kontrakten ikke oppfylles?

Forbruker må reklamere dersom håndverkerens arbeid er mangelfullt. Rett tapes dersom forbrukeren ikke underretter håndverkeren om mangelen innen rimelig tid. Reklamasjon må som hovedregel skje innen to år fra avslutning av arbeidet. Dersom resultatet av arbeidet er ment å vare vesentlig lengre er lengstefrisen fem år.

Ved mangler kan forbrukeren holde tilbake betaling helt eller delvis for å sikre sitt krav som følge av mangelen. Forbrukeren og håndverkeren har begge en rett å rette en mangel dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for den annen part. Retting skal skje innen rimelig tid. Retting av mangel skal skje for håndverkerens regning.

Rådgivning – dekning av honorar til rådgivere

Dersom enighet ikke oppnås gjennom forhandlinger kan det være nødvendig for forbrukeren å søke råd hos konsulent eller advokat for å oppnå en løsning. Honorar til rådgiver vil som et utgangspunkt dekkes under innboforsikring knyttet til boligen.