Når er det mangler etter bustadoppføringsloven?

Når gjelder Bustadoppføreingsloven?

Bustadoppføreingsloven gjelder mellom forbruker og entreprenør (næringsdrivende) i forbindelse med oppføring av ny bolig. Dette gjelder alle typer boliger, inkludert hytter.

Den gjelder også for total ombygging av en bolig når den skal fremstå som ny.

Når gjelder ikke Bustadoppføreingsloven?

Den gjelder ikke ved mindre ombygginger eller reparasjoner, dette reguleres av håndverkstjenesteloven.

Bustadoppføreingsloven gjelder heller ikke ved salg av en ferdig bolig, dette uansett om den selges av en næringsdrivende eller en forbruker – dette reguleres av avhendingsloven.

Hvordan gjelder Bustadoppføreingsloven?

Den regulerer i utgangspunktet hele avtalen mellom partene og er preseptorisk (ufravikelig) i stor grad, slik at man ikke kan avtale bort rettigheter forbrukeren har etter loven. Strengt tatt kan man si at partene bare trenger å bli enig om pris og tid for når arbeidet skal gjøres, resten styres av loven.

Loven setter likevel begrensninger for hvilken pris som kan kreves og hvor lang tid entreprenør kan bruke. Er det avtalt noe som er urimelig kan avtalen bli satt til side. Det anbefales at partene inngår en skriftlig avtale, og gjerne bruker ferdige standardavtaler.

Hvis entreprenør krever noe som er i strid med loven, blir det avvist.

Hva er mangler ifølge Bustadoppføreingsloven?

I utgangspunktet foreligger det en mangel hvis det som blir levert (resultatet) ikke er i samsvar med det som var avtalt, og som forbrukeren kunne forvente. Eksempler på mangler kan være:

  • Forsinket levering
  • Dårlig kvalitet på arbeidet
  • Levering av noe annet enn avtalt
  • Entreprenør ikke har frarådet løsninger ut fra et profesjonsansvar

Hva er følgene av manglene?

I de mest ekstreme tilfelle kan man nekte å overta boligen og heve avtalen. Dette krever vesentlige mangler, noe som i realiteten betyr at boligen er ubrukelig. Det normale er at det gis et prisavslag ved levering hvis boligen er dårligere enn man kunne forvente.

Dersom det er forsinkelse kan entreprenøren bli pålagt å betale dagbøter ut fra en fast sats per dag, selv om entreprenøren ikke har gjort noe galt. Har entreprenøren vært uaktsom kan det kreves erstatning for faktisk tap.

Når må man melde krav (reklamere)?

Som forbruker må du straks du har mulighet melde ifra hvis du mener at noe er feil, og så snarest mulig definere nærmere hva som er feil.

Normalt vil mange mangler bli oppdaget ved overtakelsesforretning, slik at det tas inn i en protokoll. Oppdages det etterpå må du straks melde fra.

Hvis du bruker for lang tid, kan du miste retten til å få rettet mangelen, få prisavslag og så videre.

Kan entreprenøren kreve å få rette mangelen?

I utgangspunktet kan han kreve dette for å begrense skaden for alle.

Vi vil anbefale at man tar kontakt med advokat, både ved inngåelsen av avtaler og oppføring av bolig. Da er du sikret en god avtale.

Tilsvarende dersom det er mangler etter Bustadoppføreingsloven, hvis entreprenøren ikke følger opp slik man kan forvente, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat.