Når har kjøper eller selger tilbakeholdsrett?

Når kjøper oppdager en mangel på det som skal kjøpes før det er betalt, har man en mulighet for å holde tilbake hele eller deler av kjøpesummen.

Tilsvarende vil selger kunne ha tilbakeholdsrett, det behandles senere i denne saken.

I tilfelle mangelen oppdages etter at kjøpesummen er betalt vil situasjonen ofte være vanskeligere for kjøper, som da må kreve prisavslag eller erstatning av selger.

Tilbakeholdsretten kan sies å være en sikring av at selger leverer i henhold til avtalen.

Er det lovregulert?

Det er lovregulert i mange tilfeller, hvor loven i forhold til forbruker som regel er ufravikelig. Men i avtaler mellom næringsdrivende er det mulig å avtale seg bort fra lovteksten.

Noen, men ikke alle, lover hvor man finner dette:

Dette med mindre eiendommen selges ved kjøp av aksjer i et selskap som eier eiendommen, da gjelder kjøpsloven § 42.

Hvordan skjer en tilbakeholdsrett?

I de fleste tilfelle skjer det ved at kjøper holder tilbake pengene. Men i noen tilfelle skjer det ved at pengene deponeres (settes inn på en sperret konto).

Hvorfor har kjøper tilbakeholdsrett?

Dette bygger på prinsippet om ytelse mot ytelse. Hvis det som kjøpes ikke er i samsvar med avtalen, har kjøper et krav mot selger som er sikret ved tilbakeholdsretten. Dette da kjøper ikke skal betale full pris.

Hva skjer når noe er tilbakeholdt ?

Selger vil ha mulighet til å rette opp mangelen, og da ha krav på beløpet. Hvis selger ikke retter opp mangelen, må det avklares om mangelen gir grunnlag for prisavslag eller erstatning. Dette vil da i så fall motregnes i det tilbakeholdte. Partene bør forsøke å bli enig om dette, hvis ikke må det løses gjennom rettsapparatet.

Hvor mye kan man holde tilbake ?

Kjøper har bare krav på å holde tilbake et beløp som dekker kravet mot selger. Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvor mye som kan holdes tilbake,  og noe slingringsmonn er akseptabelt. Dette må vurderes i det enkelte tilfelle.

Er det risiko ved tilbakeholdsretten?

Kjøper har risikoen for at det er grunnlag for å holde tilbake penger. Hvis det viser seg at det ikke foreligger brudd på avtalen fra selgers side, er det kjøper som misligholder sin del av avtalen.

Hva kan selger kreve, hvis det ikke er grunnlag for tilbakeholdsretten?

Det vanlige er at  selger krever forsinkelsesrenter på beløpet, men i verste tilfelle kan det medføre at avtalen blir hevet og/ eller selger krever erstatning for sine tap.

Hvordan har selger tilbakeholdsrett?

Selger har, basert på de samme prinsipper om ytelse mot ytelse, rett til å nekte å levere hvis kjøper ikke vil betale. Dette er i stor grad basert på de samme lovene, men andre paragrafer. I tillegg har håndverkere en ulovfestet tilbakeholdsrett. Dette kan for eksempel være et bilverksted som kan nekte å utlevere bilen før man har betalt regningen.

Hva skjer når begge parter bruker tilbakeholdsretten?

Hvordan det skal løses hvis kjøper ikke vil betale og selger ikke vil levere, er det ikke lett å gi noe generelt svar på. Partene må prøve å finne en løsning, eventuelt ved hjelp av advokater. Begge parter tar i et slik tilfelle en risiko, og den som har brutt avtalen risikere å måtte betale den andre part en erstatning.

 

Vi bistår alle parter i slike konflikter det er bare å ta kontakt