Når må man søke om dispensasjon?

Det skjer ofte at man har ønsker ved nybygg eller andre byggearbeider, som krever at det må gis dispensasjon fra plan- og bygningsmyndighetene.

Det er ofte nødvendig  for å realisere det man ønsker.

Hovedregelen er at et tiltak må være i samsvar med plan- og bygningslovgivningen for at bygningsmyndighetene skal kunne gi tillatelse.

Loven og/eller reguleringsplaner mv er utgangspunktet for hva som kan bygges.

Ønsker som ikke faller inn under disse reglene krever dispensasjon, og i noen tilfeller omregulering.

Kan det søkes dispensasjon?

Plan- og bygningsloven kapittel 19 gir adgang til å i den enkelte sak søke om dispensasjon, når det gjelder hva som skal bygges.

Loven regulerer også hvilke vilkår som stilles til dispensasjonen.

Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Det vanlige er å søke  sammen med en bygge- eller rammesøknad, men det er mulig å søke i forkant. Det kan imidlertid være at kommunen krever det sammen med byggesøknaden, for å se helheten.

Hva er vilkårene for dispensasjon?

Det er to vilkår som må være oppfylt for å få dispensasjon:

–      Hensynene bak  og formålet ved bestemmelsen, må ikke bli vesentlig tilsidesatt.

–      Fordelene ved å gi  det må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Søknaden må begrunnes og det må redegjøres for hvorfor vilkårene er oppfylt i det konkrete tilfellet.

Det bør gis en vurderingen av hensynene bak bestemmelsen og om avviket er vesentlig eller ikke.

Kan det søkes om midlertidig dispensasjon ?

Dette kan være mulig spesielt når det gjelder for plikt til å opparbeide vei eller vann og avløp. Det kan gis  mot tinglysing av plikt til å delta i senere opparbeidelse.

Hva skal vurderes for å få dispensasjon ?

Bygningsmyndighetene skal foreta en skjønnsvurdering (interesseavveining) der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det er først og fremst samfunnsmessige hensyn som skal vurderes.

Det skal svært mye til for at individuelle og personlige fordeler vil være en del av vurderingen.

Kan det settes vilkår for dispensasjonen?

Bygningsmyndighetene kan oppstille vilkår for å begrense ulemper som godkjenningen kan medføre. De må være rimelige og saklig begrunnet i lovens formål, og det må være en naturlig sammenheng mellom dispensasjon og vilkårene.

Kan det klages på en dispensasjon?

Det kan klages på at det gis dispensasjon evt at det gis avslag.

Alle som blir påvirket av vedtaket kan klage inkludert naboer.

Det kan klages både for feil ved saksbehandlingen og den skjønnsvurderingen som er foretatt.

Klagen behandles normalt av statsforvalteren (tidligere kalt fylkesmannen).

Kan domstolen omgjøre en dispensasjon?

Domstolene har noe begrenset mulighet til å omgjøre skjønnsvurderingen, men kan sette vedtak til side ved feil saksbehandling og ved noen andre tilfeller.