Boligblokk

Hvordan oppløses et sameie?

Ingen kan tvinge deg til å bli i et sameie, og  man kan derfor kreve at det oppløses på to måter: Enten frivillig eller ved en rettslig prosess.

Sameie – å eie tingen sammen

Et sameie betyr at to eller flere parter deler på eierskapet og kostnadene til en gjenstand, slik at alle parter eier en ideell andel av kjøpsobjektet – herunder eksempelvis en bolig. I resten av teksten blir sameieobjektet derfor omtalt som “bolig”.

Sameiernes rettighet bør fremkomme av avtaler mellom sameierne, hvis det ikke er laget vil sameieloven komme til anvendelse

Sameiet inngås normalt med de beste hensikter, men vi blir stadig kontaktet av sameiere som ønsker å komme seg ut av et sameie.

Hovedregelen er at ingen av sameierne kan tvinges til å bli i et sameie mot sitt ønske. Sameiet kan oppløses enten frivillig, eller ved å begjære oppløsning til tingretten, jfr sameieloven § 15.

Hvordan oppløse sameie – frivillig

Frivillig oppløsning av et sameie er både tids- og kostnadseffektivt for hver av sameierne.

Den sameieren som ønsker å oppløse sameiet må gi en rimelig frist til de andre sameierne. Varselet bør uttrykkelig meddele at du ønsker å oppløse sameiet.

Hvis de andre sameierne går med på at sameiet oppløses kan enten hele boligen selges, eller de øvrige sameierne danner et nytt sameie ved å kjøpe deg ut.

Det er derfor viktig at sameiet fører opp et regnskap hvor det fremgår:

  1. Hvilken ideell egenandel hver av partene eier (dette fremgår også av grunnboka)
  2. Hvor stor egenkapital hver av sameierne har skutt inn
  3. Fordeling av utgifter, nedbetaling av lån og så videre

Ovennevnte gjelder naturlig nok ikke alle typer sameier, men utgangspunktet er at oppgjøret skal være rettmessig – hver av partene mottar riktig andel ved salg, eventuelt sitter igjen med en rettmessig del av resterende gjeld.

Hvordan oppløse sameie – rettslig prosess

En eller flere av sameierne kan nekte frivillig oppløsning. Neste steg vil da være å begjære sameiet oppløst via en rettslig prosess. Begjæringen skal sendes til tingretten.

Retten vil ved mottakelse av begjæringen ta stilling til om sameiet kan oppløses. Hvis formkravene er oppfylt, vil begjæringen tas til følge ved å utnevne en rettslig medhjelper til å foreta salget av gjenstanden. Medhjelperen er normalt en erfaren advokat eller eiendomsmegler.

Salget vil annonseres på vanlig måte, men eventuelle interessenter blir informert om grunnlaget for salget før budgivning.

I forbindelse med budrunden har de øvrige sameierne fortrinnsrett til boligen. For å aktivere fortrinnsretten må de øvrige sameierne matche det høyeste budet som er gitt av en utenforstående budgiver.

En tvangsoppløsning av sameiet er normalt en lengre prosess som kan ta opptil et halvt år. Dette er imidlertid ofte en nødvendig prosess for å få oppløst sameiet.

Advokathjelp ved oppløsning av sameie

Vårt råd er å engasjere juridisk bistand når du skal forsøke å oppløse et sameie – både når det gjelder frivillig og ved tvang. En erfaren advokat vil kunne bistå med forhandlinger i forbindelse med et frivillig salg.

Juridisk bistand vil også være formålstjenlig ved en rettslig prosess. En advokat vil da sørge for at formvilkårene for tvangsoppløsning er oppfylt, samt at begjæringen blir utferdiget på korrekt måte.

Sameietvister vil normalt være dekket av innboforsikringen din. Rettshjelpsdekningen vil da være noe en advokat kan søke for deg, og dermed senke kostnadene ved oppløsningen av sameiet ditt.