Utlån av våpen

Hvor vanlig det er med utlån av våpen vet jeg ikke. Men jeg vil tro det særlig er aktuelt ved to ulike tilfelle. For det første ved jakt hvor en jeger har ødelagt eget våpen og trenger å låne våpen og hvor en som har sluttet med jakt eller har kjøpt nytt våpen låner ut sitt gamle våpen til en annen.

Utlån av våpen er omhandlet i Våpenloven § 11 og i våpenforskriften § 85. Det kreves at eieren av skytevåpenet gir den som låner våpenet en skriftlig fullmakt hvor følgende skal være nedskrevet:

-eier og låntakers navn og adresse,

-långivers våpenkort,

-kjennemerker på våpen (kaliber, serienummer osv.),

-hva våpenet skal brukes til og hvor lenge utlånet skal vare.

Det heter at den skriftlige bevitnelsen gjelder som våpenkort i fire uker etter at den skriftlige lånedokumentasjonen er datert. Dette betyr at dokumentasjonen må dateres og at ny skriftlig bevitnelse må utarbeides og signeres hver fjerde uke.

Dette er absolutte regel og den som låner våpenet skal til enhver tid ha fullmakten tilgjengelig på samme måte som han til en hver tid skal kunne fremvise våpenkort for eget våpen.

Jeg minner om at skal du låne en rifle til storviltjakt må du ha tatt skyteprøve for alle våpen du jakter med; også det våpenet du låner i en krisesituasjon hvor ditt eget våpen ikke fungerer.

Det er også en egen bestemmelse om midlertidig oppbevaring av skytevåpen i våpenforskriftens § 81. Jeg forutsetter at våpeneieren har et godkjent FG-skap. Her er det tilfellet hvor våpenet skal oppbevares og ikke brukes som omhandles. Dette kan kun gjøres når «særlige grunner» foreligger. Et eksempel på dette vil være hvis våpeneieren skal flytte hjemmefra i en lengre periode slik at boligen ikke anses som bebodd. Et annet eksempel kan være hvis en bolig skal pusses opp og mange håndverkere går ut og inn av boligen uten at den til en hver tid er låst.

Følgende må være oppfylt for at du kan be andre oppbevare ditt jaktvåpen:

-den lokale politimester må ha gitt skriftlig tillatelse,

-tillatelsen skal være tidsbegrenset og maksimalt for et år,

-den som skal ha oppbevare våpenet må selv ha våpenkort for samme type våpen,

-den som skal oppbevare våpenet må selv kunne oppbevare dette    forskriftsmessig.

Husk at korrekt oppbevaring og bruk av våpen er noe som myndighetene og politiet ser strengt på. Ikke slurv med dette. Konsekvensen kan være at en i en lengre periode ikke har tillatelse til å ha våpenkort og derved ikke kan jakte. I tillegg kan en lide et større økonomisk tap, både ved at en gis et forelegg og at alle våpen pålegges solgt i bruktmarkedet.

Antall saker hvor problemstillinger knyttet til utlån og oppbevaring av våpen synes å øke. Noe av problemet med disse sakene er at politiet i de ulike distrikter ikke behandler sakene likt. Politidirektoratet som er klageinstans har svært lang behandlingstid, ofte opp til et år. Det betyr at uansett hvilket resultat Polidirektoratet måtte komme til vil våpeneieren være uten sine våpen i lengre tid.