Er det straffbart å gå konkurs?

Vi opplever at styreledere og andre i selskapets ledelse er ofte av den oppfatning av at deres forpliktelser dør ut ved selskapets konkurs. Det stemmer i mange tilfeller, men ledelsens opptreden under virksomhets perioden kan imidlertid føre til konsekvenser også etter konkursåpning.

Bostyrer i et konkursbo har anledning til å anmelde medlemmer av konkurs selskapets styre dersom det foreligger tilstrekkelig alvorlige straffbare forhold.

Det er en rekke forhold som kan føre til en anmeldelse. I det følgende gis det en kort oversikt over de vanligste straffbare forhold i et konkursbo – herunder brudd på lignings-, skattebetalings- merverdiavgifts, bokførings-, regnskaps- og folketrygdloven.

Brudd på Skatteforvantningloven

Selvangivelser må innsendes rettidig. Manglende innlevering av selvangivelse kan være straffbart, jf. Skatteforvaltningsloven § 8-2. 1 litra a, jf. straffeloven §§ 378 – 380.

Videre er selskapet pliktig å levere inn lønns- og trekkoppgaver, jf. Skatteforvaltningsloven § 7-2. M og 12-2.

Brudd på skattebetalingsloven

Selskapet må etablere skattetrekkskonto for virksomheten, jf. skattebetalingsloven § 5-12. I tilfelle selskapet unnlater å etablere konto vil bostyrer kunne anmelde forholdet, jf. skattebetalingsloven § 18-1.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67/§5-12Selskapet er videre pliktig til å følge opp etableringer ved å sette av midler til skattetrekkskontoen. Gitt at selskapet driver med næringsvirksomhet, er manglende innbetaling til skattetrekkskonto straffbart etter skattebetalingsloven § 18-1.

Videre ser vi ofte at selskapets ledelse tar seg til rette av midlene som står på en skattetrekkskonto. Hvis det er foretatt forskuddstrekk, men midlene er anvendt til andre formål enn skattetrekk, regnes handlingen som underslag etter straffeloven § 324. I ytterste konsekvens kan styreleder blir anmeldt for grovt underslag etter § 325.

Manglende eller uriktige leverte opplysninger om forskuddstrekket etter reglene i a-opplysningsloven er straffbart etter Skattebetalingsloven § 18-2

Brudd på merverdiavgiftsloven

Alle selskap som driver virksomhet over en viss størrelse er pliktig til å registrere seg i merverdiavgiftsregisteret. Unnlatt registrering i merverdiavgiftsregisteret er straffbart etter straffeloven §§ 378-380.

Det bemerkes i den anledning at uriktig eller ufullstendig opplysning i omsetningsoppgaver er straffbart etter straffeloven §§ 378-380.

Brudd på bokføringsloven

Manglende bokføring, og àjourhold etter bokføringslovens § 7, er straffbart etter bokføringsloven § 15, jf. straffeloven §§ 392 til 394.

Brudd på regnskapsloven

Selskap er pliktig til å føre regnskap for virksomheten. Regnskapet skal gi et korrekt bilde av selskapets økonomiske forhold. I tillegg må selskap levere inn årsregnskap og årsberetning rettidig.

Brudd på bestemmelsene om årsregnskap og årsberetning etter regnskapsloven kap. 3 eller andre bestemmelser i regnskapsloven er straffbare forhold etter regnskapsloven § 8-5, jf. straffeloven §§ 392-394.

Brudd på folketrygdloven

Dersom virksomheten har ansatte, skal selskapet registreres i Arbeidsgiverregisteret. Ikke gjennomført registrering i Arbeidsgiverregisteret er et brudd på folketrygdloven § 25-1.

Videre skal selskap innlevere månedlige oppgaver, samt årsoppgaver om beregnet arbeidsgiveravgift.

Ikke innlevert månedlige oppgaver og årsoppgaver er straffbart etter folketrygdlovens § 25-12 annet ledd.

Avslutning

Det er ikke ulovlig å gå konkurs, men som det fremgår av listen ovenfor er det en rekke forhold som selskapets ledelse kan være ansvarlig for. Det bemerkes at denne listen ikke er uttømmende. I listen ovenfor er det ikke inntatt brudd på straffeloven, herunder uforsvarlige økonomiske disposisjoner, kreditorbegunstigelse og boforringelse.

Våre advokater behandler et stort spekter av konkursbo. Vårt kontor har fire bostyrere, og flere ansatte advokater som til daglig behandler konkursbo og bistår konkursdebitorer i forbindelse med ovennevnte forhold. Kontakt oss i dag for en vurdering av din sak.