Hva er en omstøtelig disposisjon og hva anses som en ekstraordinær betaling?

En omstøtelig disposisjon betyr tilsidesettelse av en økonomisk transaksjon som er foretatt av konkursselskapet. Dette er en viktig mulighet for boet til å få inn penger/midler.

Overføring av verdier tett inntil konkursåpning vil som hovedregel svekke kreditorenes mulighet til å få dekning. Konkursselskapet skal ikke ha anledning til å «tappe» selskapet rett før konkursåpningen. Reglene om omstøtelse i dekningsloven kapittel 5 er begrunnet med hensyn til kreditorfellesskapet: Kreditorene skal gis anledning til å helt eller delvis få dekning for gjelden selskapet har pådratt seg.

Dekningsloven § 5-5

En av de mest brukte omstøtelsesreglene er dekningsloven § 5-5 om ekstraordinær betaling.

Bestemmelsen lyder slik: «Betaling av gjeld som skyldneren har foretatt senere enn tre måneder før fristdagen, kan omstøtes hvis betalingen er foretatt med usedvanlige betalingsmidler, før normal betalingstid eller med beløp som betydelig har forringet skyldnerens betalingsevne, forutsatt at betalingen etter forholdene allikevel ikke fremtrådte som ordinær.

Er betaling som nevnt i første ledd skjedd til skyldnerens nærstående, kan den også omstøtes når den er foretatt tidligere, men senere enn to år før fristdagen dersom det ikke bevises at skyldneren fortsatt var utvilsomt solvent da betalingen skjedde. Betaling som nevnt i første ledd til skyldnerens ektefelle, ugifte samboende eller forlovede, kan omstøtes når den er foretatt senere enn to år før fristdagen. Som betaling anses også pantsettelse og overdragelse i sikringsøyemed av enkle fordringer».

Gjeld

Bestemmelsen setter for det første som vilkår at skyldneren har betalt «gjeld». Dette omfatter krav som andre har mot skyldneren. Vilkåret omfatter gjeld i både penger og annet enn penger.

Betaling av gjeld

For det andre må det være tale om «betaling av gjeld». Betalingens form er uten betydning. For eksempel er betaling ved motregning omfattet. Det er eksplisitt fastslått i bestemmelsen at også «pantsettelse og overdragelse i sikringsøyemed av enkle fordringer» regnes som betaling.

Betalingshensikt

For det tredje må det foreligge betalingshensikt. I rettspraksis er det lagt til grunn at det ikke er tilstrekkelig at betalingen rent faktisk har gått til betaling av gjeld. Gjeldsdekning må ha vært den vesentlige hensikten med transaksjonen. Et eksempel på dette er dommen i Rt. 2008 s. 1170. Rema 1000 hevet franchisekontrakten med et selskap som drev kolonialforretning og overtok hele varelageret til innkjøpspris og en del av driftsutstyret som motregning av Remas krav mot selskapet. Tre uker senere gikk selskapet konkurs. Høyesterett ga konkursboet medhold i at salget måtte omstøtes etter dekningsloven § 5–5.

Det forelå rent faktisk betaling av gjeld ved den motregningen Rema hadde foretatt av sitt tilgodehavende. Rema anførte at dette ikke kunne være avgjørende fordi hensikten med ordningen ikke var betaling av gjeld, men å sikre kontinuitet i driften uten avbrudd i forbindelse med at ny franchisetaker skulle overta. Høyesterett mente imidlertid at denne hensikten ikke var betinget av at verdien av varelageret og driftstilbehøret skulle gå til dekning av gjelden til Rema. Den samme kontinuiteten kunne oppnås selv om vederlaget ble innbetalt i sin helhet.

Ombytning av midler med samme fordringshaver anses ikke som betaling.

Betaling med «usedvanlige betalingsmidler»

Hvis det vanlige er at kreditorens gjeld til skyldneren betales med penger, er betaling med annet enn penger å regne som betaling med «usedvanlige betalingsmidler».

Betaling «før normal betalingstid»

Det alternative vilkåret om betaling «før normal betalingstid» kan omfatte betalinger som gjøres før forfall.

Betaling «med beløp som betydelig har forringet skyldnerens betalingsevne»

Ved vurderingen av om en betaling er gjort med «beløp som betydelig har forringet skyldnerens betalingsevne», må man ifølge lovens forarbeider se beløpets størrelse i forhold til skyldnerens «omsetning og vanlige likviditet».

Redusert betalingsevne?

Vurderingen av hvorvidt betalingsevnen er redusert «betydelig» beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering.

Ordinære betalinger?

Hvorvidt en betaling med beløp som betydelig har forringet skyldnerens betalingsevne er ordinær, vil bero på en helhetsvurdering hvor flere momenter er av betydning.

Ta gjerne kontakt med oss, dersom du ønsker bistand vedrørende dette temaet eller andre temaer innenfor konkurs og restrukturering. Artikkelforfatteren er partner i Konkurs- og restruktureringsavdelingen hos Langseth Advokatfirma DA.