Hva er et tvangsavviklingsbo eller et tvangsoppløsningsbo?

I daglig tale bruker en gjerne begrepene tvangsavviklingsbo og tvangsoppløsningsbo litt om hverandre. Juridisk sett er det en viss forskjell. I denne artikkelen forklarer vi kort hva dette innebærer.

Retten kan etter oversendelse fra Brønnøysundregistrene tvangsoppløse og tvangsavvikle selskaper som har forretningsadresse i samme rettskrets.

Hva er tvangsoppløsning?

I henhold til aksjeloven § 16-15 skal retten tvangsoppløse selskaper dersom det foreligger mangler i henhold til aksjeloven. Det kan for eksempel dreie seg om selskaper som ikke har et styre som fyller lovens krav, eller selskaper som mangler revisor. Dette kan også gjelde selskaper som ikke har innsendt årsregnskap innen fristen, eller selskaper som ikke oppfyller kravene til aksjekapital.

Det er Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret som sender selskapet et varsel om at vilkårene i henhold til aksjeloven ikke er oppfylt. Selskapet blir da gitt frist på en måned til å bringe forholdet i orden. Samtidig blir selskapet orientert om følgene av at fristen ikke overholdes. Dersom manglene ikke er rettet ved fristens utløp, gjentas varselet ved kunngjøring. I kunngjøringen informeres det om at vilkårene for oppløsning av selskapet er oppfylt. Selskapet gis da en siste frist på to uker for å rette manglene.

Er mangelen ikke rettet etter dette, gir Foretaksregisteret eller Regnskapsregisteret en melding til retten. Retten skal da uten ytterligere varsel beslutte selskapet oppløst ved kjennelse. Kjennelsen har virkning som en kjennelse om konkursåpning, jfr. aksjeloven § 16-17 (2).

Hva er tvangsavvikling?

Dersom særlige grunner taler for det, kan retten etter aksjeloven § 16-14 tvangsavvikle selskaper som ikke er meldt endelig oppløst senest ett år etter at selskapet selv har innsendt beslutning om å oppløse selskapet. Det er Foretaksregisteret som gir retten en melding om at fristen er utløpt.

Før retten beslutter å overta ansvaret for tvangsavviklingen av selskapet skal styret, eventuelt avviklingsstyret, gis anledning til å uttale seg. Beslutter retten å avvikle selskapet, har kjennelsen virkning som en kjennelse om konkursåpning, jfr. aksjeloven § 16-14 (3).

Selv om grunnlaget for at et selskap enten tvangsoppløses eller tvangsavvikles er forskjellige, er det likevel slik at begge følger reglene i henhold til konkursloven og dekningsloven.

Konsekvenser av at selskapet er tvangsoppløst eller tvangsavviklet

Dette betyr at det i likhet med når det åpnes en ordinær konkurs i et selskap, er det også slik at retten oppnevner en bostyrer til å gjennomgå selskapets virksomhet og sikre selskapets eiendeler med videre.

Selskapets styreleder eller ledelse vil da på vanlig måte være pliktig til å bistå bostyrer med å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon i forbindelse med bobehandlingen.

Etter bobehandlingen er avsluttet vil bostyrer innsende sluttinnberetning til retten. Dersom det avdekkes aktiva av en viss størrelse under denne behandlingen, kan det medføre eventuell dividendeutbetaling til kreditorene, jfr. konkursloven § 128.

I noen tilfeller kan for eksempel tvangsoppløsningen skyldes manglende innsendelse av årsregnskap, og selskapets ledelse ønsker å få selskapet tilbakelevert til seg. Dette er fullt mulig dersom vilkårene for en tilbakelevering etter konkursloven § 136 er oppfylt. I de fleste tilfeller vil boet bli innstilt etter konkursloven § 135, og kreditorene vil ikke få noe.