Hva skjer med avtaler ved konkurs?

 

Kan partene i avtalen bestemme hva som skjer med den hvis en av partene går konkurs? Den generelle hovedregelen er at konkursboet kan sette  slike avtaler til side.

Hva blir forsøkt avtalt ?

Det finnes  eksempelet  hvor en  part har rett til å fortsette kontrakten upåvirket av konkursåpningen hos avtale motparten, eller rett til å kjøpe driftstilbehør/andre eiendeler til en gunstig pris.

Hva skjer ved en konkurs

Ved konkursåpning vil bostyrer etter loven kunne ta beslag i alle aktiva hos debitor, dette kalles et «generalbeslag». Det gir bostyrer en råderett over konkursdebitors eiendeler, inkludert  konkursdebitors løpende kontrakter.

Hva kan avtaleparten gjøre?

Bostyrer må når avtaleparten henvender seg, uten ugrunnet opphold ta stilling til om konkursboet skal tre inn i kontrakt, jf. dekningsloven § 7-3.

Velger konkursboet å tre inn i kontrakten, løper den videre som om konkursen ikke har inntruffet. Dette betyr at den delen av avtalen som behandler en konkurssituasjonen, blir borte.

Et eksempel er bestemmelser i en leiekontrakt om at utleier kan heve kontrakten hvis leietaker går konkurs, velger konkursbo å tre inn  i kontrakten, settes bestemmelsen til side og utleier kan ikke påberope seg hevingsretten.

Hva hvis boet ikke trer inn i avtalen?

Velger konkursboet ikke å  tre inn i kontrakt, såkalt «ikke-inntreden», står avtalemotparten fritt til å heve kontrakten og inngå tilsvarende kontrakt med andre, jf. dekningsloven § 7-7.

Omfatter kontrakten bestemmelser om rettigheter til debitors eiendeler, oppheves imidlertid ikke konkursbeslaget i disse eiendelene som følge av ikke-inntredenen.

Bostyres generalbeslag gjelder fortsatt slik at bestemmelser som gir avtalemotparten fortrinnsrett til konkursdebitors eiendeler aldri noen virkning. Dette gjelder for eksempel fast inventar i et lokale, selv om det er bestemt i leiekontrakten at dette skal tilfalle utleier ved leietakers konkurs.

Dersom inventaret har en verdi for konkursboet og kan fjernes uten uforholdsmessige omkostninger eller urimelig verditap for utleier, har bostyrer rett til å selge inventaret til en tredjeperson, Husleieloven 10-2, 4 ledd

Hva blir følgene av boets ikke-inntreden i avtalen?

Avtaleparten får en hevingsrett ved konkursboets ikke-inntreden, behøver ikke å oppfylle sin del av kontrakten. Hvis han har oppfylt deler eller hele sin del, ved for eksempel å ha levert vare før konkursåpning, kan imidlertid ikke avtalemotparten kreve å få gjenstanden tilbake.

Heving vil i dette tilfellet derfor kun gi krav i boet som vil kunne gi dividende av avtalt salgssum og rett til å holde tilbake eventuelle ikke leverte ytelser.

Finns det unntak?

I tilfelle det er inngått avtale om salgspant før konkursåpning, har avtaleparten rett til å få utlevert gjenstanden det er etablert salgspant i, dersom salgspantet har oppnådd rettsvern før konkursåpning, jf. panteloven § 3-17.