Hvordan få tvangsgrunnlag for pengekrav

Det hender at skyldner ikke ønsker eller evner å betale et pengekrav ved forfall. Hvis skyldner ikke betaler etter at purringer, påminnelser og eventuelle inkassovarsler er sendt gjelder det for kreditor å få et tvangsgrunnlag slik at kravet kan tvangsinndrives uten skyldnerens medvirkning. Tvangsfullbyrdelsesloven lister opp de alminnelige og de særlige tvangsgrunnlagene. Denne artikkelen tar i kortfattet form for seg enkelte av disse tvangsgrunnlagene.

Erfaring er at det enkelte ganger er med effektivt å sende varsel om utlegg, en å sende kravet til inkasso. Les mer om hvordan kreve inn  pengekrav her.

Dom eller kjennelse av en norsk domstol el.

Dom eller kjennelse fra en norsk domstol er et alminnelig tvangsgrunnlag. Dette vil også være et tvangsgrunnlag for å inndrive eventuelle idømte sakskostnader.

Avgjørelsen fra en norsk domstol må være rettskraftig før det kan benyttes som et tvangsgrunnlag. Det vil si at avgjørelsen ikke må kunne angripes ved f.eks. en anke fra forliksrådet til tingretten eller en anke fra tingretten til lagmannsretten. Med andre ord, avgjørelsen må være bindende.

Også rettskraftig dom fra forliksrådet er tvangsgrunnlag. Når pengekravet er på under kr 125 000 og minst en av partene ikke er bistått av advokat så kan saken bringes inn for forliksrådet. Forliksrådet er en rimeligere og kjappere metode enn å bringe saken inn for tingretten. I enkelte saker vil forliksrådet avsi fraværsdom fordi en av partene enten ikke inngir tilsvar til forliksklagen eller ikke møter opp hos forliksrådet, også denne type avgjørelse kan gi grunnlag for videre tvangsinndrivelse.

Rettsforlik

Rettsforlik er like bindende for partene som en dom eller kjennelse og det vil derfor være mulig å tvangsinndrive det pengekrav som blir forlikt. Der skyldneren ikke betaler i henhold til forliket, både beløpets størrelse og forfallsdato, vil forliket kunne benyttes som tvangsgrunnlag.

Eksigibelt gjeldsbrev

Gjeldsbrev hvor det går tydelig frem at kravet i gjeldsbrevet kan inndrives uten søksmål. Gjeldsbrevet må være signert av to vitner, som bekrefter partenes underskrifter.

Utformingen av gjeldsbrevet er altså noe kreditor bør tenke igjennom allerede før gjelden stiftes.

Pant eller utlegg med rettsvern

Som en hovedregel så får pant rettsvern når det er tinglyst i Grunnboken eller Løsøreregisteret.

En kreditor kan stille som et vilkår før gjeldsstiftelse at det skal sikres pant i en av skyldners eiendeler, sånn som bil, hytte, bolig eller båt. Frivillig pant som dette er et særlig tvangsgrunnlag som gir kreditor sikkerhet for sitt pengekrav. Pantet kan for øvrig også stiftes på et senere tidspunkt enn ved gjeldsinngåelsen.

Hvis skyldner ikke frivillig går med på pantsettelse kan kreditor ta utlegg i skyldners eiendeler.

Du kan lese mer om hvordan kreditor går frem når det foreligger tvangsgrunnlag i artikkelen hvordan kreve inn  pengekrav.