konkurs omstøtelse

Omstøtelse av utlegg

Vi mottar ofte spørsmål fra kreditor som har fått utlegg,  men hvor konkursboet hevder at de kan slettet heftelsen (omstøtelse).

Bostyrer har anledning til å omstøte utlegg, det vil si slette heftelser, som er registrert på eksempel en bil. Er du en kreditor (långiver) som har fått utlegg på en bil hos debitor (låntaker) som har gått konkurs? Det kan være grunn til å frykte at ditt utlegg blir slettet.

Utlegg

I tilfeller hvor det skyldes penger, og låntaker ikke vil eller kan betale lånet tilbake, vil en kreditor normalt begjære utlegg. En forsøker  å få et tvangsgrunnlag og som  sikkerhet for sitt pengekrav. Etter det kan en tvangs realisere (selge)  utleggsgjenstanden.

Den alminnelige prosessen er at kreditor forsøker å få pengekravet inndrevet fra den som skylder penger. Hvis dette ikke går, tas det kontakt med de lokale namsmyndighetene.

Namsmyndighetene undersøker da om

i) det er anledning til å ta utlegg og

ii) om vedkommende har noen aktiva/formuesgoder som kan dekke kravet.

Hvis man får et utlegg for eksempel en bil, kan man tvangs selge bilen for å få ut en verdi. I de fleste tilfeller får imidlertid ikke kreditor dekning for hele kravet sitt – særlig i tilfeller hvor det finnes andre utlegg på bilen (dette vil da være en konkurranse mellom utleggene basert på prioritert)

Omstøtelse

Bostyrer har i visse tilfeller adgang til å omstøtte et utlegg. Det betyr at konkursboet kan slettet utlegget som er registrert på et formuesgode – eksempelvis en bil.

Det finnes imidlertid begrensninger på hva konkursboet har lov til å slette av utlegg.

Utlegg som er registrert senere enn tre måneder før fristdagen kan normalt omstøtes. Dekningsloven § 5-8

Et eksempel er hvis kreditor har tatt utlegg 1.mai og fristdagen for konkursboet er satt til 1. juni – da vil konkursboet ha adgang til å slette ditt utlegg da de er tatt innenfor tremånedersfristen.

Konsekvensene for kreditor

Spørsmålet vi ofte mottar er ; hva betyr dette for meg / mitt selskap som hadde utlegget?

Det at bostyrer omstøter utlegget betyr at  det slettes som en heftelse. Hvis bilen da selges vil ikke du som kreditor motta pengene, det er konkursboet som får disse.

Et annet spørsmål er hva konsekvensen er i tilfelle du som kreditor allerede har tvangsrealisert utlegget, det vil si solgt bilen.

Gitt at tidsrammen er den samme som ovenfor (innenfor tremånedersfristen) vil bostyrer kunne kreve at kreditoren legger fra seg den berikelse en har oppnådd ved salget. Det  bety at kreditor må tilbakeføre pengene som en fikk ved tvangssalget av bilen.

Er midlene fra salget  brukt opp, må kreditoren normalt erstatte disse av egne midler.  Det finnes imidlertid tilfeller hvor midlene som er mottatt helt eller delvis har gått tapt, og i noen situasjoner vil mulig ansvar overfor boet enten nedsettes eller helt falle bort.

Kontakt våre advokater

Vårt advokatkontor har flere bostyrer og en rekke ansatte advokater som jobber til daglig med konkursrettslige problemstillinger. Ta kontakt ved å bruke kontaktskjemaet til høyre, og du vil få et raskt svar fra en av våre advokater.