Forskudd på arv? Bruk gavebrev.

Har du planer om å gi arveforskudd til et eller flere av dine barn, anbefaler vi at du oppretter et gavebrev.

Reglene for arveforskudd er endret og strammet inn i den nye arveloven som trådte ikraft 01.01.2021.

Mange foreldre ønsker å hjelpe barna sine økonomisk i forbindelse med for eksempel boligkjøp eller studier. Samtidig ønsker de fleste å behandle barna sine mest mulig likt, slik at de tilslutt får like mye i arv.

Dersom man ønsker at arveforskuddet skal komme til fradrag i et senere arveoppgjør, er det i  arveloven § 75 gitt nye bestemmelser som må følges dersom man skal være sikker på at arveforskuddet kommer til fradrag.

Den som mottar arveforskudd skal gjøres kjent med at det vil bli gjort fradrag for forskuddet i et senere arveoppgjør. Dette bør ifølge loven settes opp skriftlig og de andre arvingene bør også gjøres kjent med dette.

Det er videre en betingelse at giver setter avkortning som et vilkår når arveforskuddet blir gitt. Det holder altså ikke at man kommer med dette vilkåret lenge etter at arveforskuddet ble gitt.

Mange er nok ikke klar over denne lovendringen, da hovedregelen i den gamle arveloven var at dersom man hadde fått et større arveforskudd eller gave så skulle det gjøres fradrag i et senere arveoppgjør med mindre giver hadde bestemt noe annet.

For å unngå konflikter mellom arvingene, anbefaler vi derfor at foreldre setter opp et gavebrev som signeres av giver og mottaker når de gir en av arvingene en større gave eller arveforskudd.

I gavebrevet kan man også bestemme hvordan arveforskuddet skal komme til fradrag. Hovedregelen i loven er at avkortingsbeløpet settes til verdien av ytelsen da den ble mottatt, men giver kan også bestemme at beløpet skal indeksreguleres eller liknende.

Det er selvfølgelig også mulig for giver å bestemme at en gave ikke skal komme til fradrag, dog således at det er visse begrensninger for den som sitter i uskiftet bo etter tidligere avdød ektefelle.

Ønsker du hjelp til å sette opp et gavebrev eller et testament, ta gjerne kontakt med oss.