Oslomodellen mot useriøse aktører

Hva koster det å få åpnet konkurs?

Den som begjærer åpning av konkurs må levere en konkursbegjæring til tingretten. Dette gjelder enten det er en  kreditor som begjærer skyldneren konkurs eller en debitor som begjærer seg selv konkurs. I siste tilfelle snakker vi om oppbud.

Det er et absolutt vilkår for åpning av konkurs at skyldneren er insolvent. Insolvens er man om passiva overstiger aktiva og det ikke er utsikt til at man kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

For at dommeren skal ha best mulig beslutningsgrunnlag  må konkursbegjæringen være skriftlig og gjøre rede for kravet og de forhold som taler for at skyldneren er insolvent.

Hva koster det å begjøre noen konkurs?

Det er ikke gratis å begjære andre konkurs. Det følger av konkursloven at den som begjærer konkurs skal forskuddsbetale et beløp til sikkerhet for omkostninger ved bobehandlingen. Beløpet er satt til 50 ganger rettsgebyret, dvs kr 59 950 i 2021. Det er ikke snakk om ansvar utover dette. I de aller fleste tilfeller vil sikkerhetsbeløpet gå med i bobehandlingen – og være tapt.

Ansatte betaler ingen ting

Har du krav på forfalt lønn eller feriepenger hos din arbeidsgiver er du fritatt fra å stille sikkerhet om du begjærer arbeidsgiver konkurs.

Oppbudsbegjæring – koster ingen ting

En skyldner, enten det er en person eller et selskap, betaler ingen ting om man begjærer seg selv konkurs ved levering av oppbudsbegjøring til retten.

Standarddokumenter

I tillegg til eventuelle gebyrer vil det kunne påløper kostnader knyttet til utformingen av konkursbegjæringen. I det fleste tilfelle vil dette være så enkelt at man kan greie seg ved å  med et av de standardskjemaene som er utarbeidet. Se for eksempel Konkursrådet: www.konkursraadet.no

Skulle det være behov for hjelp til utformingen av konkursbegjæringen/oppbudsbegjæringen eller til fremleggelse av dokumentasjon for insolvens, så ta kontakt med en av våre advokater i avdeling for Konkurs, restrukturering og rekonstruksjon