Avlysing av samvær 

Avlysing av samvær 

Det er ikke alltid samvær blir gjennomført i tråd med avtale eller dom. Noen ganger er det nødvendig for bostedsforelderen å avlyse samvær. Barnet kan for eksempel være så syk at det er uforsvarlig å forflytte barnet, eller samvær av andre grunner er umulig. Andre ganger foreligger det ren samværssabotasje. Samværssabotasje er at avtalt samvær ikke skjer, uten at det er en rimelig grunn til det.

Sabotasje eller god grunn til å avlyse? 

Selv om det er bestemt at det skal være samvær i avtale eller dom, kan det finnes gode grunner til avlysing av samvær. Den andre forelderen skal da varsles i god tid, se barneloven § 43. 

Et vanlig eksempel på en god grunn for å avlyse samvær, er at barnet er så syk at det bør bli hjemme der det er. Når barnet har omgangssyken kan det være belastende for barnet å måtte bytte hjem. Mange barn reagerer også på overgangen mellom foreldrene. Det kan da være lurt å ikke flytte barnet til den andre forelderen en dag barnet er syk, sliten og ekstra sårbar. Det er ikke krav om dokumentasjon fra lege, og foreldrene må rett og slett forsøke å stole på hverandre. God kommunikasjon mellom foreldrene er alfa omega. 

Noen opplever at samvær avlyses igjen og igjen, eller at samvær stanses for en lengre periode. Om det foreligger en samværssabotasje beror på en helhetsvurdering. Sentralt ved vurderingen er omfanget av avlysninger, grunnene som oppgis, barnets fungering og meninger, og om bostedsforelderen lojalt bidrar til at samvær kan gjennomføres. 

Umulig med samvær ? 

Barnet har rett til samvær og begge foreldre skal sørge for at samværet gjennomføres, se barnelova § 42.

Noen ganger mener bostedsforelderen likevel at samvær er umulig. Dersom samvær medfører en fare for at barnet utsettes for psykisk eller fysisk vold, kan det være helt riktig å avlyse  samvær. Det kan da være aktuelt å vurdere samvær under tilsyn. Se artikkelen Samvær under tilsyn.

Andre ganger vegrer barnet seg for samvær, og/eller nekter å dra til den andre forelderen. Situasjonen er da komplisert. Det kan være riktig å trappe ned/kutte samvær en periode. Samtidig kan samværsstans være belastende for barnet, både på kort og lang sikt. Det er en fare for at relasjonen mellom barnet og samværsforelderen svekkes.

Er konfliktnivået mellom partene høyt, må begge foreldre være oppmerksomme på at barnets vegring eller utsagn om vegring kan skyldes konflikten. Altså ikke at barnet mistrives under selve samværene. Det er viktig at bostedsforelderen er bevisst på det ansvaret denne har for å motivere og tilrettelegge for samvær. 

God dialog med mellom foreldrene om barnet og samværsstansen er sentralt. Det er ofte nyttig med råd og hjelp fra familievernkontoret eller andre fagpersoner.   

Hva kan du gjøre om samvær avlyses?  

Dersom du opplever at samvær blir avlyst fra den andre forelderens side, uten at det er tilstrekkelig grunnlag for det, kan du begjære fastsettelse av tvangsbot etter barnelova § 65. Det må da ligge en dom, kjennelse eller et rettsforlik om samvær i bunn for samværsretten. Se nærmere om dette i artikkelen Samværssabotasje.

Du kan også ta saken inn for retten, for å få hjelp av domstolen. Det oppnevnes ofte en psykologspesialist som kan hjelpe til med å finne gode løsninger. 

Dersom samvær stanses lenge, er det ofte mer utfordrende å få på plass samvær igjen. Relasjonen mellom samværsforelderen og barnet må styrkes og/eller repareres. Det er derfor viktig å handle raskt, og det kan være behov for å be retten om å treffe en midlertidig avgjørelse. 

Det er verdt å merke seg at samværssabotasje kan bety at det er til barnets beste at barnet flyttes. Altså at samværsforelderen overtar rollen som bostedsforelder. Det finnes en rekke eksempler på dommer der endring av barnets bosted har blitt resultatet etter samværsnekt. Foreldrenes evne til å skjerme barna fra konflikten og sørge for kontakt med den andre forelderen, er sentrale momenter når retten vurderer spørsmålet om fast bosted. 

Behov for hjelp?

Kontakt oss gjerne dersom du trenger rådgivning, bistand til mekling, eller hjelp med rettslig prosess. Vi har en solid faggruppe innenfor familieretten, og kan tilby erfarne advokater med spisskompetanse på foreldretvister.

 

Se relatert artikkel:  Hva betyr barnets beste, foreldreansvar, fast bosted og samvær?