barneloven

Delt fast bosted- det beste for barnet?

Ved et samlivsbrudd er det flere forhold som partene må bli enige om. Et viktig tema er hvor barna skal ha fast bosted.

Foreldrene har avtalefrihet når det kommer til hvem som skal ha fast bosted for barnet, eller om de ønsker å ha delt fast bosted. Dersom foreldrene ikke blir enige på egen hånd kan de få hjelp til å inngå en avtale på familievernkontoret eller av en advokat. Blir de likevel ikke enige, kan de ta saken til domstolen.

Hva er fast bosted?

Den forelderen som har fast bosted kan ta avgjørelser om vesentlige deler av omsorgen for barnet. Dette gjelder blant annet avgjørelser om hvor i landet barnet skal bo og i hvilken barnehage eller skole barnet skal gå på. Har kun den ene forelderen fast bosted, kan vedkommende ta disse avgjørelsene alene uten samtykke fra den andre forelderen. Har imidlertid foreldrene delt fast bosted, må de sammen bli enige om disse spørsmålene.

Fast bosted er også det stedet der barnet har folkeregistret adresse og det stedet der barnet bor mesteparten av tiden. Har den ene forelderen fast bosted, har den andre forelderen vanligvis samvær med barnet. Dersom barnet bor like mye hos hver av foreldrene har barnet normalt delt fast bosted.

Hvilken løsning er det beste for barnet?

I avgjørelsen om fast bosted skal barnets beste være i fokus, dette følger av barneloven § 48. Hva som er det beste for barnet vil variere i hver enkelt sak ettersom alle barn og familier er ulike.

I 2017 ble det i Sverige publisert en rapport omhandlende studier utført av svenske forskere med tilknytning til Karolinska institutet og Universitetet i Stockholm. Studiene omhandlet barns leveforhold i ulike boforhold. Studiene tok utgangspunkt i og sammenlignet barn i fire ulike bogrupper. Gruppene var barn i kjernefamilier, barn med delt bosted, barn som bor mest hos den ene forelderen og barn som kun bor hos den ene forelderen.

Studiene tok høyde for barnas fysiske, psykiske og sosiale helse. Det som ble undersøkt og sammenlignet var økonomiske og materielle forhold, sosiale relasjoner med foreldre, helseforhold, arbeidsforhold, sikkerhet i skolen og i nabolaget, kultur og fritidsaktiviteter.

En sammenligning av disse faktorene i de ulike gruppene viste at barn som har delt fast bosted har det best. Barn som bor like mye hos mor og far er mindre stresset enn de barna som bor hos en av foreldrene etter et brudd.  Studiene viste at helsen til barna som har delt fast bosted har flest likhetstrekk ved helsen til de barna som bor med begge sine foreldre i en kjernefamilie. Barna som bor med kun en av foreldrene viste et større avvik og forverrede forhold sammenlignet med  barn i kjernefamilier. Den største forskjellen knyttet seg til barnas ressurser. Barn med delt fast bosted hadde klart mer ressurser enn barn boende med kun en av foreldrene.

Til tross for denne undersøkelsen, minnes om at hva som er barnets beste, varierer fra sak til sak.

Advokathjelp?

Hver enkelt sak er unik og består av individuelle problemstillinger. Med et komplekst regelverk er det vanskelig å vite hvor en skal lete for å finne de svarene en søker. Advokat Trude Stormoen har lang erfaring i å bistå samboer og ektefeller ved samlivsbrudd. Dette både hva gjelde bostedssituasjonen for barnet, men også det økonomiske oppgjøret ved samlivsbrudd.