Endring av rettsforlik eller dom i barnesaker

Dersom partene i en foreldrekonflikt ikke kommer frem til en løsning utenfor domstolen, ender normalt foreldrekonflikter med et rettsforlik eller en dom. Etter dette tidspunktet plikter begge foreldrene å etterleve det som er fastsatt. Undertiden kan omstendighetene forandres, slik at en eller begge foreldre ønsker en endring. Så lenge foreldrene er enige, står de fritt til å endre avtalen slik de måtte ønske. Hva skjer imidlertid i de tilfellene bare en av foreldrene ønsker en endring?

Særlige grunner som vilkår for endring 

Barneloven § 63 annet ledd fastsetter at foreldrene må reise sak for retten dersom de ikke er enige om å gjøre endringer i det som er besluttet i et rettsforlik eller dom. Retten kan imidlertid bare gjøre endringer i et rettsforlik eller dom dersom det foreligger «særlige grunner» som taler for det. Som utgangspunkt må det altså foreligge en konkret og påviselig utvikling eller endring i de faktiske omstendighetene, som tilsier at det er til barnets beste at den eksisterende ordningen endres. Feilvurderinger under behandlingen av saken i første omgang, kan etter forholdene også anses som en «særlig grunn».

Bakgrunnen for at det oppstilles vilkår for å anlegge endringssak, er av hensyn til ro og stabilitet for barnet. Det er ønskelig å redusere risikoen for gjentatte søksmål, slik at foreldrene isteden oppfordres til å forsøke å samarbeide og støtte opp under den fastsatte ordning. Terskelen skal likevel ikke ligge for høyt. I enkelte tilfeller er det til barnets beste med en endring. Dette kan for eksempel være der det er en utvikling i en av foreldrenes omsorgsevne – både positivt og negativt, eller dersom det er risiko for fysisk eller psykisk mishandling, rusmisbruk eller lignende.

Unntak ved samværssabotasje og flytting

Endringssak kan alltid reises der barnet utsettes for samværssabotasje, jf. barneloven § 43 femte ledd. Dersom en forelder bevisst hindrer fastsatt ordning om fast bosted og samvær, vil det således alltid anses for å foreligge «særlige grunner». Likeså gjelder der en av foreldrene flytter, uten at foreldrene er enige om dette. Årsaken er at gjennomføring av samværsordning og samarbeid mellom foreldrene kan bli vesentlig vanskeliggjort.

Forenklet behandling – «avvisning»

Dersom retten kommer til at det er åpenbart at det ikke foreligger «særlige grunner», kan saken avgjøres ved en forenklet behandling. Det betyr at retten avsier dom uten at det avholdes hovedforhandling. Saken må imidlertid alltid realitetsbehandles, og endringssaker kan ikke avvises. Typiske tilfeller er søksmål raskt etter første avgjørelse uten nye opplysninger i saken, eller gjentatte søksmål i ren sjikane- eller hevnhensikt. I et slikt tilfelle lyder normalt dommen at tidligere avgjørelse opprettholdes.

Gjennomføring av endringssak

Dersom retten kommer til at det foreligger «særlige grunner» iverksettes alminnelig saksbehandling etter reglene i barneloven. Dommeren i saken vil vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig å innlede prosessen med ytterligere mekling mellom foreldrene i saksforberedende møter, eller om det isteden bør berammes hovedforhandling umiddelbart.

Kontakt oss

Ønsker du å få vurdert grunnlaget for å endre et rettsforlik eller dom? Ønsker forelderen til barna dine å endre en eksisterende ordning? Våre familierettsadvokater har lang erfaring med å bistå i foreldretvister og vil arbeide for at saken får en god løsning til barnets beste!