Forskudd på arv – hva bør du være oppmerksom på

Det kan være både fordeler og ulemper med å utdele forskudd på arv fremfor å avvente til det endelige arveoppgjøret.

Nedenfor forklares forhold du bør vurdere om du både skal gi eller motta forskudd på arv.

Formuesskatt

Det bør kartlegges om overføringen vil medføre at mottager blir formuende og dermed må betale formuesskatt. Samtidig kan det nettopp være at giver er formuende og betaler formuesskatt som begrunner et ønske om å dele ut midler som forskudd på arv.

Lån som alternativ til forskudd på arv?

Dersom det kun er en skattemessige ulempe for mottager og samtidig ingen fordel for giver, så kan det vurderes om det er like hensiktsmessig å gi mottager et lån. Dette typisk der foreldre gir innskudd til kjøp av bolig til barna. En slik låneavtale kan tilpasses den konkrete situasjonen og vil da eventuelt senere kunne ettergis som gave eller forskudd på arv.

Dokumentavgift ved overføring av fast eiendom som gave eller arveforskudd

Ved overføring av fast eiendom er hovedregelen at det må betales dokumentavgift på 2,5 % av eiendommens verdi.

Det er unntak fra plikten til å betale dokumentavgift når en arving overtar fast eiendom i et arveoppgjør. Da får man fritak tilsvarende andelen man er arving for. Er det to livsarvinger og en av dem skal overta hytta i arveoppgjøret, vil den som overtar få fritak for halvparten av dokumentavgiften.

Dette unntaket gjelder kun ved arveoppgjør etter arvelaters død, og ikke ved forskudd på arv eller gave.

Gevinstskatt

Om det er fast eiendom eller aksjer som gis som forskudd på arv, bør det også vurderes om det kan utløse gevinstskatt, både for giver og mottager, og om det er fordeler ved å avvente. Det bør særlig ses hen til om mottager planlegger å selge fast eiendom videre innen kort tid.

Arveforskudd til barn under 18 år – verge og Statsforvalteren

Hensiktsmessigheten av å dele ut forskudd på arv, bør særlig vurderes når mottager er umyndig eller ung.

For personer under 18 år, gjelder bestemmelsene i vergemålsloven. Det er Statsforvalteren som er vergemålsmyndighet, men verge er den som har foreldreansvaret. Likevel er det slik at det er Statsforvalteren som forvalter finansielle eiendeler. Jf. vergemålsloven § 48. Med finansielle eiendeler menes penger, bankinnskudd, andre pengekrav, andeler i selskap med begrenset ansvar, livspoliser og finansielle instrumenter.

Etter vergemålsforskriften § 26 er grensen for når finansielle eiendeler skal forvaltes av fylkesmannen satt til 2 G ( kr 212 798 per 1. mai 2021).

Det er vergen – normalt forelderen – som har plikt til å oversende de finansielle eiendelene til Statsforvalteren som den mindreårige får i arv eller gave.

Likvide midler blir også disse plassert i faste finansinstitusjoner bestemt av Statsforvalteren. Det kan være uheldig for avkastningen.

Merk imidlertid følgende: vergemålslovens bestemmelser skal ikke begrense giver eller arvelaters adgang til ved gave eller testament å bestemme at gave eller arv som tilfaller en person under vergemål skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte. Etter min oppfatning gjelder da det også hva som skal forvalte midlene, og kan også gjøres ved forskudd på arv, og ikke bare ved det endelige arveoppgjøret. Giverens bestemmelse må være skriftlig og datert.

Arveforskudd til unge og studenter – tap av stipend

Om mottager er eller forventes å bli student, bør man vurdere å avvente å gi forskudd på arv til studiet er ferdig. Inntekt og formue har ingen betydning for hvor mye studielån man får fra Lånekassen, men om beløpene er høyere enn grensene, får man mindre i stipend.

Grensen for enslig eller samboer uten felles barn er per september 2021 kr 444 300. For gifte eller samboer med felles barn, er grensen kr 853 315.

Formue har ingen betydning for elever i grunnskole, videregående skole eller lærling med ungdomsrett, men vil gjelde studier på universitet, høyskole og annen utdanning det gis basislån til.

Arveavgift

Det er per i dag ikke arveavgift. Dersom det vil bli innført, må det gjøres ved lovendring, og det er tvilsomt om dette kan ha tilbakevirkende kraft. Om du planlegger å gi forskudd på arv, bør du derfor være klar til å handle raskt, men det kan være smart å se an hvilke grenser og satser som eventuelt vil bli innført, og ikke minst om det gjøres andre skattemessige endringer som kan påvirke hensiktsmessigheten av å dele ut forskudd på arv.

Trude Stormoen,

september 2021

Trude Stormoen har mange års erfaring med å bistå i arveplanlegging og gjennomføring av dødsboskifter. Hun har særlig kompetanse på den nye arveloven. Stormoen er fast foredragsholder for Juristforbundet om gjennomføringen og betydningen av den nye loven.