Frist for å kreve offentlig skifte

Etter et dødsfall skal det gjennomføres et arveoppgjør. Det mest vanlige er at det foretas et privat skifte. Det vil si at arvingene overtar avdødes gjeldsforpliktelser og fordeler avdødes formue i henhold til arvelovens regler. Dette kan de gjøre  selv eller ved hjelp av en fullmektig. Innen 60 dager etter dødsfallet eller innen en annen frist som retten setter, må en arving ha påtatt seg ansvaret for arvelaterens forpliktelser hvis boet skal skiftes privat. Alternativt kan boet skiftes offentlig. Da vil retten foreta bobehandlingen. Retten vil oppnevne en bostyrer som på rettens vegne forestår forvaltningen av boet. Bostyrer har fullmakt til å ordne alt i forbindelse med bobehandlingen og booppgjøret.

Hovedregel – 3 års frist

Retten til å kreve offentlig skifte faller bort tre år etter dødsfallet. For en ektefelle eller samboer som har sittet i uskifte, løper fristen fra det tidspunktet retten til uskifte opphørte.

Privat skifte avsluttet

Det kan ikke kreves offentlig skifte etter at det private skiftet er avsluttet. Det private skiftet må anses avsluttet selv om midlene ennå ikke er endelig fordelt, såfremt alle formelle beslutninger er truffet. Statsforvalteren kan likevel kreve offentlig skifte hvis Statsforvalteren finner at en arving under vergemål har fått en arv som ikke er tilfredsstillende i forhold til det arvingen hadde krav på.

Sterke grunner kan begrunne unntak

Taler sterke grunner for det, kan retten bestemme at offentlig skifte skal åpnes også etter utløpet av overnevnte frister. Det er en høy terskel for å fravike fristen, men dette kan være aktuelt for eksempel dersom det dukker opp arvinger som ikke tidligere var kjent, hvis det har vært nødvendig å bruke mer enn tre år på skiftebehandlingen eller hvis det løper tvister under skiftet som ikke er avsluttet etter tre år. Et annet tilfelle kan være at det man på et senere tidspunkt blir kjent med nye midler som tilhører boet.

Vi har lang erfaring med å bistå arvinger både ved privat og offentlig skifte. Dersom det er kompliserte arveforhold, ukjente arvinger eller vanskelig samarbeidsklima mellom arvingene vil det ofte være for fornuftig å velge offentlig skifte.