Gaver mellom ektefeller

I løpet av et langt ekteskap kan det etter hvert bli betydelige verdier som er gitt mellom ektefellene som gaver. Det kan være mindre presanger i anledning jul og fødselsdag, men det kan også være tale om mer verdifulle overføringer som fast eiendom, kjøretøy eller smykker. Et vanlig spørsmål er hva som skjer med gavene dersom ektefellene skilles? Dersom en av ektefellene dør, kan det også oppstå spørsmål om gavens gyldighet overfor avdødes arvinger.

Gaven må være gyldig

Ekteskapsloven § 50 fastsetter at gaver mellom ektefeller må skje ved ektepakt for å være gyldige. Dersom det er gitt en gave uten at det samtidig er inngått en ektepakt, er gaven i utgangspunktet ugyldig og uten rettsvirkninger. Unntak gjelder for det loven beskriver som «vanlige» gaver. Slike gaver er gyldige også uten ektepakt. Hva som må anses som en «vanlig» gave må avgjøres konkret, med utgangspunkt i ektefellenes økonomiske situasjon. Generelt anbefales ektepakt ved alle gaver av større verdi.

Betydning av formuesordning

Et ekteskap medfører ingen endring i hvem som eier en eiendel. Den som har kjøpt eller fått en gjenstand i gave står fritt til å bruke, selge eller gi bort gjenstanden etter eget ønske. Ektefeller kan eie gjenstander sammen i sameie, eller hver for seg som eneeiere. Ektefellenes valg av formuesordning får likevel betydning ved overføring av gaver. Dersom ektefellene har felleseie skal alle verdier likedeles dersom ekteskapet opphører, enten ved død eller skilsmisse. Dersom du ønsker å gi en gave hvor mottakerektefellen skal kunne beholde både gjenstanden og verdien fullt ut, må den gjøres til mottakerens særeie gjennom ektepakt.

 Tinglysning?

En gyldig opprettet ektepakt er bindende for ektefellene selv og deres arvinger. For at gaveoverføringen skal ha bindende virkning – rettsvern – overfor giverektefellens kreditorer må imidlertid ektepakten tinglyses i Ektepaktregisteret. Dersom ektepakten ikke er tinglyst vil giverektefellens kreditorer kunne ta beslag i gaven, selv om det ikke er uenighet om at gaven rent faktisk tilhører den andre ektefellen.

Dersom gaven består av overføring av fast eiendom, er det et krav om «dobbel tinglysning». I slike tilfeller må altså overføringen tinglyses hos Kartverket i tillegg til Ektepaktregisteret, for at den skal ha rettsvern mot giverektefellens kreditorer. I motsatt tilfelle vil giverektefellens kreditorer kunne ta beslag i eiendommen, selv om det er enighet om at eiendommen egentlig tilhører den andre ektefellen.

Ugyldige gaver

Dersom det er gitt en gave uten at det samtidig er inngått en ektepakt, er gaven ugyldig. Det betyr for det første at giverektefellen kan kreve at en allerede overført gave skal returneres. Videre vil ikke mottakerektefellen, eller dennes arvinger, ha rett til å beholde gaven ved ekteskapets opphør. Dersom ektefellene har felleseie skal verdien av gaven likedeles. Dersom ektefellene har fullstendig særeie kan giverektefellen beholde gaven udelt. Sist men ikke minst; dersom ektepakten ikke er tinglyst, vil ikke gaveoverføringen kunne gjøres gjeldende overfor giverektefellens kreditorer, med det resultat at gaven kan beslaglegges.

Kontakt oss

Har du spørsmål om gaver mellom ektefeller? Trenger du bistand med å opprette ektepakt? Advokatene i Langseth har lang erfaring med å bistå ektefeller ved valg av formuesordning og i øvrige økonomiske problemstillinger.