Har jeg rett til innsyn i min ektefelles økonomi?

Ved inngåelse av ekteskap må ektefellene vurdere hvilke formues- og gjeldsordning som best passer deres livssituasjon. Noen ektefeller velger felleseie på alt, andre ektefeller velger fullstendig særeie. I de aller fleste tilfeller danner imidlertid ekteskapet grunnlaget for en eller annen form for økonomisk fellesskap mellom ektefellene. Et spørsmål som kan oppstå i denne forbindelse er om og i hvilken grad ektefellene har krav på innsyn i sin ektefelles økonomiske situasjon.

Ektefellers opplysningsplikt om økonomiske forhold

Ekteskapsloven § 39 fastsetter at ektefeller har plikt til å gi hverandre de opplysninger som er nødvendige for at ektefellene kan vurdere sin økonomiske stilling. Bestemmelsen angir at det kan kreves innsyn i felles eller egen skattemelding og fastsetting av formues- og inntektsskatt. I enkelte tilfeller kan også opplysninger fra banker og andre finansinstitusjoner kreves utlevert, men i de senere år har denne adgangen blitt strammet noe inn.

Hvor langt opplysningsplikten rekker, dvs. hva som rent faktisk kan kreves utlevert, begrenses av formålet med bestemmelsen. Opplysningene må være nødvendige for å vurdere økonomiske stilling. Det er imidlertid ikke tvilsomt at bestemmelsen er vid og generelt utformet, med sikte på å sikre åpenhet mellom ektefeller i alle økonomiske spørsmål.

Bestemmelsen pålegger i første omgang ektefellene en plikt til å selv gi hverandre relevante opplysninger, om økonomiske forhold med betydning for den andre ektefellen. Bestemmelsen søker imidlertid å sikre reell tilgang til informasjon ved at de aktuelle finansinstitusjoner på nærmere bestemte vilkår er pålagt en tilsvarende opplysningsplikt direkte overfor ektefellen. Nemndspraksis angir at opplysningsplikt inntrer allerede ved henvendelsen til finansforetaket. Det kan normalt ikke kan kreves at ektefellen redegjør for årsaken til at det bes om innsyn.

Når kan man kreve opplysninger?

Opplysningsplikten kommer som oftest på spissen når ektefellenes samlede verdier skal beregnes under et skifteoppgjør. I enkelte tilfeller kan plikten imidlertid også omfatte kommende ektefeller, såfremt opplysningene har betydning for ektefellenes økonomiske situasjon. Hvor lenge opplysningsplikten gjelder for separerte eller skilte ektefeller er ikke nærmere definert verken i lov eller forarbeider. Det må antas at endt skifteoppgjør i alle fall danner en grense. Unntak kan tenkes der ektefellene har felles barn og de har avtalt eller er pålagt å betale barnebidrag og/eller underholdsbidrag.

Kontakt oss

Har du spørsmål om formuesforholdet mellom ektefeller? Trenger du innsyn i din ektefelles økonomi? Advokatene i Langseth har lang erfaring med å bistå ektefeller i alle økonomiske spørsmål som kan oppstå under et ekteskap. Ta kontakt dersom du lurer på hvilke konsekvenser ekteskapet får for din økonomi.