Hva er barnebortføring?

Det er barnebortføring når en av foreldrene ulovlig tar et barn ut av landet i strid med foreldreansvaret til den andre forelderen. Det er også barnebortføring dersom en av foreldrene ulovlig holder tilbake barnet, for eksempel etter et ferieopphold eller samvær i utlandet.

Reglene for bortføring og tilbakeholdelse er det samme og begge forhold omfattes av begrepet barnebortføring.

Det kan også være barnebortføring dersom barnevernet har rett til å bestemme hvor barnet skal bo og en eller begge foreldre tar meg seg barnet til utlandet.

Dersom en av foreldrene tar med seg barnet eller holder barnet tilbake etter et samvær innenfor landegrensen regnes det ikke som barnebortføring.

Hva er vilkårene for at det skal være en ulovlig barnebortføring?

For det første må gjenværende forelder ha del i foreldreansvaret enten alene eller sammen med bortføreren.

Er det en foreldretvist om hvem som skal ha foreldreansvaret og hvor barnet skal bo, må barnet ikke flytte ut av landet før saken er avgjort av retten, jf barneloven § 40

Foreldreansvar

Hvem som har foreldreansvaret følger som regel av loven i det landet hvor barnet var bosatt før barnebortføringen fant sted.

I Norge følger foreldreansvaret enten direkte av loven eller av en domstolsavgjørelse dersom det har vært en foreldretvist om barnet.

Barnets bosted

Barnets bosted  før bortføringen er avgjørende for om det foreligger en ulovlig barnebortføring. I noen saker kan det være vanskelig å avgjøre hvor barnet hadde hadde sitt faste bosted dersom foreldrene har flyttet mellom flere forskjellige land.

I følge Haagkonvensjonen er det barnets faktiske bosted som er avgjørende og ikke  hvor det er registrert som bosatt. Det er heller ikke avgjørende om barnet er statsborger av det ene eller det andre landet.

Internasjonale konvensjoner om barnebortføring

Norge er tilsluttet flere internasjonale konvensjoner hvor Haagkonvensjonen av 25. oktober 1980 er den viktigste. Vi er i tillegg tilknyttet en nordisk konvensjon samt Europarådskonvensjonen.

Bistand fra norske myndigheter og domstolsbehandling

Hvilken bistand du vil få fra norske myndigheter vil være avhengig av om barnet er bortført fra eller til et land som har signert de samme internasjonale konvensjonene som Norge.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) vil ha ansvar for å samordne og koordinere kontakt mellom norske og utenlandske myndigheter og mellom myndighetene og privatpersoner.

BUFDIR kan imidlertid ikke gripe inn i eller påvirke utfallet av en konkret sak verken ovenfor norske eller utenlandske domstoler.

Det vil derfor i de aller fleste barnebortføringssaker være behov for å engasjere en egen advokat. Alle barnebortføringssaker behandles av Oslo tingrett. Dette er uavhengig av hvor i landet barnet oppholder seg.

Dersom barnet oppholder seg i utlandet vil saken bli behandlet av domstolen i det landet hvor barnet oppholder seg.

Advokat Else-Marie Merckoll i Langseth Advokatfirma DA er medlem av et internasjonalt nettverk med familierettsadvokater som har spesialisert seg på barnebortføring. Vi kan derfor også være behjelpelig med å kontakte en advokat i det landet hvor barnet oppholder seg.

Partner/advokat  Else-Marie Merckoll

12.12.2021