Hvordan foregår barnefordeling?

Samlivsbrudd og foreldremekling

Etter et samlivsbrudd hvor partene har felles barn oppstår raskt spørsmålet om hvordan samværet med barna skal fordeles. Hvis ikke foreldrene blir enige, kan det være nødvendig at saken behandles i domstolene. Tidligere var det vanlig å omtale dette som barnefordelingssak, men et mer juridisk begrep er foreldrekonflikt, foreldretvist eller foreldreansvarssak.

Det første som gjerne skjer etter et samlivsbrudd, er at foreldrene forsøker å diskutere en samværsordning for barna. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kontakter normalt den ene eller begge foreldrene hver sin familierettsadvokat.

Parallelt med dette vil ofte partene møtes til mekling ved det lokale familievernkontoret, enten på eget initiativ eller etter oppfordring fra advokatene. Mekling er obligatorisk etter barneloven før det kan reises sak om foreldreansvar, bosted  og samvær. Mekling er dessuten obligatorisk etter ekteskapsloven, før det innvilges skilsmisse eller separasjon av statsforvalteren eller domstolen dersom de har felles barn under 16 år.

Allerede fra foreldrenes første diskusjoner om samværsordning til en eventuell avsluttende dom skal hensynet til barnets beste stå i sentrum. Dette gjelder både innholdet i eventuelle avtaler eller rettsavgjørelser og selve prosessen frem til saken avsluttes. Fra 7 års alder vil barnet har rett til å uttale seg og gi sine meninger om saken.

Foreldretvist i domstolen

Dersom mekling ikke fører frem eller partene finner en løsning på egenhånd, er neste skritt å be om domstolenes bistand. Prosessen i domstolen innledes med at en av foreldrene sender inn en stevning. Stevningen skal sendes til den tingretten der barnet har sitt faktiske bosted. Retten vil sende stevningen til den andre forelderen, med en anmodning om å sende inn et tilsvar. Stevning og tilsvar skal i korte trekk angi foreldrenes faktiske og rettslige syn på saken, det vil si hvordan de mener foreldreansvaret og samværet skal fordeles mellom dem og hvorfor.

Når domstolen har mottatt både stevning og tilsvar, vil retten innkalle foreldrene og deres advokater til et saksforberedende møte.

Sakkyndig psykolog i barnesaker

Samtidig med at domstolen innkaller foreldrene til det saksforberedende møtet, kontakter domstolen i mange tilfeller en sakkyndig psykolog. Den sakkyndige skal være med i det saksforberedende møtet, men for øvrig er det dommeren i saken som avgjør hvor mye den sakkyndige skal involveres. Ofte vil den sakkyndige ha gjennomført samtaler og møter med foreldrene og barna på forhånd, andre ganger møtes man først i det saksforberedende møtet. Den sakkyndiges oppgave er først og fremst å bli kjent med foreldrene og barnet, og på den måten være i stand til å gi råd og anbefalinger til foreldrene og dommeren i saken. Dommeren er ikke bundet av den sakkyndiges konklusjon, men den sakkyndiges anbefaling vil i de fleste saker tillegges forholdsvis stor betydning

Saksforberedende møter

Det er lovfestet at saker som gjelder barn og foreldretvister, skal gis prioritet av domstolene av hensyn til barnets beste. Det første saksforberedende rettsmøtet vil derfor gjennomføres i løpet av noen uker etter at tilsvar er mottatt av domstolen. Møtet holdes i en rettsal hos domstolen, men det er mindre formelt enn en vanlig rettssak. Dommeren kan bestemme at det skal være ett eller flere saksforberedende møter. Det første møtet varer vanligvis lenger enn de etterfølgende, fra tre timer til en hel dag.

Formålet med de saksforberedende møtene er å finne ut hva foreldrene er uenige om, og hvordan saken best kan løses. Dommeren og den sakkyndige vil undersøke om det er mulig at foreldrene kommer frem til en løsning, og vil forsøke å mekle mellom partene. Dommeren og den sakkyndige vil minne om at fokuset skal være på barnets beste, og forsøke å redusere voksenkonflikten mellom foreldrene.

Selv om saksforberedende møter er hovedregelen i foreldretvister, kan dommeren unnlate å innkalle foreldrene til slike møter, dersom det er grunn til å tro at møtene vil være forgjeves, eller det av hensyn til barnet er viktig at saken får en rask løsning. Dette kan være tilfellet der det foreligger mishandling, omsorgssvikt, rusmisbruk eller andre alvorlige omstendigheter som kan skade barnet.

Rettsak – hovedforhandling

Dersom foreldrene ikke blir enige i de saksforberedende møtene, vil dommeren innkalle til hovedforhandling. Saken vil fortsatt ha høy prioritet, og det skal ikke ta lang tid mellom det siste saksforberedende møtet og hovedforhandlingen. Under hovedforhandlingen skal foreldrene forklare sitt syn på saken. Dersom en sakkyndig psykolog har vært involvert, vil denne beskrive sine observasjoner og samtaler med foreldrene. Dersom det er andre personer som kan bidra til å opplyse saken, kan de forklare seg som vitner.

Midlertidige avgjørelser, rettsforlik og dom

Frem til foreldrene har kommet frem til en løsning, eller saken avsluttes ved dom, kan hver av foreldrene be om at retten avsier midlertidige avgjørelser. Dette kan være tilfellet der en av foreldrene nekter den andre forelderen samvær med barnet, eller der en av foreldrene ønsker å flytte ut av landet med barnet.

Dersom foreldrene klarer å blir enige om en løsning på foreldreansvar, bosted og samværsordningen, kan det inngås et rettsforlik. Et rettsforlik er en avtale mellom foreldrene, som har virkning som en dom. Det betyr at foreldrene må følge det som er bestemt i forliket, med mindre de begge senere blir enige om en annen løsning. Innholdet i forliket er det foreldrene som bestemmer, men dommeren skal passe på at løsningen ikke er i strid med det som er barnets beste.

Dersom foreldrene ikke er i stand til å komme frem til en løsning, avsluttes saken med at det avsies dom. Dommen er normalt klar innen 2 uker etter at hovedforhandlingen er ferdig. Foreldrene kan godta dommen eller anke den inn til ny behandling i lagmannsretten. Dersom begge foreldrene godtar dommen vil denne være endelig. Det betyr at foreldrene må følge den ordningen som er bestemt i dommen med hensyn til eksempelvis bosted, samvær og ferieavvikling. Senere kan dommen bare oppheves dersom det foreligger særlige grunner som gjør det nødvendig at saken behandles på nytt i domstolene. Dette kan være tilfellet der en av foreldrene får alvorlig svekket omsorgsevne eller barnet utsettes for samværssabotasje.

Kontakt oss

Har du spørsmål om foreldreansvar eller trenger bistand i en foreldretvist? Våre familierettsadvokater har lang erfaring med å bistå i foreldretvister og vil arbeide for at saken får en god løsning til barnets beste!