Hvorfor ha fremtidsfullmakt?

Alle kan komme i en situasjon hvor man ikke kan ivareta sine personlige og økonomiske interesser. Man kan utsettes for en ulykke så man havner i koma, man kan bli dement eller svekkes av annen sykdom.

Lager du en fremtidsfullmakt nå, vil du selv bestemme hvem som skal ivareta dine interesser om du havner i en situasjon hvor du selv ikke kan klare dette. Du vil også kunne legge føringer og sette begrensninger for hvordan denne personen – fullmektigen – skal forvalte dine interesser og verdier.

Det er også en fordel for dine nærstående at noen har den nødvendige fullmakt til å følge opp dine forpliktelser og ha tilgang til dine midler.

Hva er en fremtidsfullmakt?

Ved å opprette en fremtidsfullmakt gir du en eller flere personer fullmakt til å ivareta din økonomi og personlige interesser dersom du i fremtiden skulle bli forhindret til å utføre dette selv.

Det er også viktig for dine nærstående at noen har tilgang til bank, betalingstjenester, nettbank m.m. Noen må  ordne med skatteoppgjør, følge opp avtaler og abonnement som telefonabonnement, aviser, strøm med mer.

Nærstående har en direkte hjemmel i vergemålsloven til å kunne utføre enkle, dagligdagse økonomiske oppgaver. Dette kalles gjerne «legalfullmakt».  Denne retten er imidlertid veldig begrenset i forhold til hva en fremtidsfullmakt gir mulighet til, og erstatter ikke behovet for å ha en fremtidsfullmakt.

Hva kan du bestemme i en fremtidsfullmakt?

Du bestemmer i stor grad selv hva du vil at den som har fullmakt skal kunne gjøre av økonomiske disposisjoner eller andre forhold av mer personlig karakter.

Overdra fast eiendom

Det er eksempelvis mange som ønsker at boligen skal selges dersom man får fast plass på sykehjem, og vil at salgssummen skal fordeles på barna.  Samtidig vil man kanskje ikke at boligen skal selges, dersom ektefellen fortsatt bor der. Dette kan du regulere i fremtidsfullmakten.

Du kan også sette begrensninger for salg av fast eiendom, eller begrense hvem som får lov å være kjøpere. Kanskje ønsker du at hytta skal kunne selges om du ikke lenger kan bruke den, men da kun til slektninger.

Gaver og forskudd på arv

Du kan også bestemme i fremtidsfullmakten at fullmektigen skal sørge for at det blir gitt gaver fra deg. Dette kan typisk være julegaver til barnebarn, konfirmasjonsgaver og bryllupsgaver til slekt og venner. Du kan også bestemme at fullmektigen ha regulert muligheten til å gi forskudd på arv. Dette Ved endringer i arveloven og om det igjen blir innført arveavgift, kan det være hensiktsmessig. Mange kombinerer også salg av fast eiendom med at salgssummen skal fordeles mellom barna som forskudd på arv.

Fremtidsfullmakt og testament

Når du lager en fremtidsfullmakt, så må du tenke gjennom hvordan du vil dine verdier skal forvaltes. Det er da også ofte lurt å tenke litt lenger; hva skal skje med verdiene dine når du går bort? Om du ønsker en annen fordeling av det arvelovens regler har om slektsarv og ektefelle/samboerarv, kan du gjerne opprette testament.

Om du har laget testament, kan man du i fremtidsfullmakten gi fullmektigen rett til å dele ut arveforskudd i henhold til testamentet.

Hvordan lage fremtidsfullmakt?

Det er et vilkår for å opprette en slik fullmakt at du på opprettelsestidspunktet har samtykkekompetanse.

Det er også formelle krav til signering og vitner. En fremtidsfullmakt har de samme krav til dette som et testament.

Fremtidsfullmakten må utpeke en eller flere personer som har lov til å være fullmektiger. De må være over 18 år. Den eller de kan være nærstående. Normalt oppnevner man gjerne ektefelle eller barn som fullmektiger. Det er praktisk å oppnevne en eller flere som overtar oppdraget dersom den som er utpekt, blir forhindre. Den som utpekes som fullmektig, kan selv bli blitt syk eller ha gått bort på det tidspunkt fullmakten trer i kraft.

Fra hvilket tidspunkt gjelder fremtidsfullmakten?

Fremtidsfullmakten gjelder ikke før din helse er så redusert at du ikke lenger ivaretar dine interesser.

Det må fremgå av fullmakten hvordan den skal tre i kraft.

En fremtidsfullmakt gjelder fra det tidspunkt en lege erklærer at din helse er så svekket mentalt og/eller fysisk at du ikke lenger ivaretar dine personlige interesser.

Det kan også bestemmes at Statsforvalteren skal stedfeste fullmakten før den blir gyldig.

Ved overdragelse ar fast eiendom, krever imidlertid Kartverket en stadfestet fullmakt fra Statsforvalteren for å tinglyse overdragelsen. Også enkelte banker krever dette.

Har du fremtidsfullmakt trenger ikke Statsforvalteren oppnevne verge.

Fremtidsfullmakt er altså et  «privat alternativ» til Statsforvalterens vergesystem.  Uten fremtidsfullmakt, er det fortsatt slik at Statsforvalteren oppnevner verge for personer som  grunnet sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine personlige og økonomiske interesser. Dette kan være en tung prosess, med strenge regler for hvordan midler skal disponeres og hva vergen kan foreta seg. Det er da Statsforvalteren som bestemmer hvem din verge skal være.

Skreddersy fremtidsfullmakten til dine behov

En fremtidsfullmakt kan skreddersys til dine behov og ønsker, dersom du ønsker det. Du kan også gi en mer generell fullmakt, hvor du i overlater alt til fullmektigen. En advokat kan bistå med å finne ut hvordan fullmakten bør utformes for nettopp deg og dine behov.