barneloven

Kan du flytte til utlandet med barnet ditt?

Det kan være gode grunner for at man ønsker å flytte til utlandet med barna etter samlivsbrudd. Selv om man har bodd i Norge i mange år, kan tilknytningen til et annet land være sterkere. Kommer foreldrene fra hvert sitt land, oppstår det ofte konflikt om hvilket land barna skal bo i ved samlivsbrudd.

Når du har foreldreansvaret alene

Dersom du har foreldreansvaret alene, kan du som et utgangspunkt flytte med barnet til et annet land uten den andre forelderens samtykke jf barneloven § 40. 1. ledd. Du er imidlertid forpliktet til å varsle den den andre forelderen senest 6 uker før planlagt flyttedato.

Den forelder som ikke har foreldreansvaret, kan da bringe saken inn for domstolen og kreve del i foreldreansvaret. På den måten kan man forsøke å forhindre at den andre forelderen flytter med barna til utlandet.

Er det en rettslig tvist om foreldreansvaret  kan du ikke flytte ut av landet før domstolen har gitt samtykke til flytting. Det samme gjelder dersom det er tvist om hvor barnet skal bo. Dette gjelder selv om du har foreldreansvaret alene.

Når foreldreansvaret er felles

Har foreldrene felles foreldreansvar må begge foreldre som et utgangspunkt være enige om at barna skal flytte til utlandet.

Blir foreldrene ikke enige, kan du bringe tvisten inn for domstolen. Retten kan da bestemme om barna kan flytte med deg.

Tidligere var det slik at dersom retten skulle gi tillatelse til en flytting, måtte den som ønsket å flytte også få foreldreansvaret alene.  Noe som var uheldig fordi den klare hovedregelen etter norsk rett er at foreldrene skal ha felles foreldreansvar selv om de ikke lengre bor sammen jf barneloven § 35. Dette gjorde at det var ekstra vanskelig å få samtykke til å flytte.

Ved lovendring, som trådte i kraft 1. juli 2016 (Prop.161 L (2015-2016) 6.2 Gjeldende rett)  ble reglene endret.  Domstolen kan nå bestemme at en forelder gis tillatelse til å flytte med barnet ut av landet, uten at den andre forelderen fratas foreldreansvaret.

Selv om retten kan gi samtykke til flytting, så er det ingen enkel sak å få tillatelse til dette. Domstolen må foreta en konkret helhetlig vurdering av hva som er det beste for barnet. Enten det er å bli boende i Norge eller flytte med en av foreldrene til et annet land.