Nødtestament

Gyldigheten av et alminnelig testament, er blant annet avhengig av formkravene er oppfylt. I noen tilfeller lar det seg imidlertid ikke gjøre å opprette testamentet i skriftlig form. Andre ganger kan det være umulig å få vitner til å stille på kort varsel. Kan det gjøres unntak fra formkravene gjennom et nødtestament?

Hovedregel

Regler om nødtestamenter finnes i arveloven § 49. Dersom testator befinner seg i et nødstilfelle, angir bestemmelsen to forenklede fremgangsmåter som hver for seg vil gi gyldige testamenter, til tross for at formkravene ikke er fulgt.

Dersom et nødstilfelle hindrer noen fra å opprette et skriftlig testament, kan et testament for det første opprettes muntlig, såfremt det formuleres overfor to vitner som er tilstede samtidig. Dette første alternativet gjør dermed unntak fra formkravet til skriftlighet. Den andre muligheten er at testator skriftlig formulerer et testament som signeres alene, dersom det er umulig for testator å innhente vitner. Vilkåret «umulig» skal tolkes strengt, og det er ikke tilstrekkelig at det er vanskelig eller tidkrevende å finne vitner. Det kreves likevel ikke at det foreligger en helt objektiv eller fysisk umulighet. Etter omstendighetene kan også en selvmordsituasjon anses for å være en nødsituasjon, og i slike tilfeller vil testator subjektivt sett normalt oppleve at det er umulig å tilkalle vitner.

Felles for begge alternativer er at testator må befinne seg i et nødstilfelle. I loven er det beskrevet som i at det må foreligge farlig sykdom eller annet nødstilfelle som hindrer noen fra å opprette testament i tråd med formkravene i arveloven § 42. Nødsituasjonen må foreligge på testasjonstidspunktet, dvs. på det tidspunktet det forenklede testamentet opprettes.

Varighet

Nødtestamenter har begrenset varighet. Dersom nødsituasjonen opphører og testator overlever, vil ikke et nødtestament være gyldig lenger enn tre måneder. Dersom du for eksempel er blitt frisk etter alvorlig skade eller sykdom, må du dermed opprette et nytt testament i tråd med formkravene, for å sikre at disposisjonene er gyldige etter din død.

Kontakt oss

Trenger du bistand til å vurdere gyldigheten av et nødtestament? Kontakt en av våre erfarne advokater som vil kunne veilede deg og bistå med tolkningen.